AGU.304.6.2022

Dodane przez aleksandra.was… - 09/02/2022 - 07:22
Krótki opis zapytania:
Zapytanie ofertowe Nr AGU.304.6.2022 na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługę polegającą na bezgotówkowych przewozach pracowników Biobanku UMB.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Świadczenie usługi polegającej na przewozie wyznaczonych pracowników Biobanku UMB (znajdującego się w budynku Collegium Pathologicum ul. J. Waszyngtona 13, 15-269 Białystok) obsługujących: Białostockie Centrum Onkologii przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok oraz Kliniki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Żurawiej 14, 15-540 Białystok.
 2. Przewóz ma odbywać się taksówkami osobowymi oraz będzie rozliczany bezgotówkowo.
 3. Częstotliwość przewozu będzie zależeć od częstotliwości z jaką pacjenci zostaną zakwalifikowani do biobankowania.
 4. O konieczności przewiezienia materiału biologicznego Biobank poinformuje telefonicznie Zleceniobiorcę przez  Centralę.

 

Przewidywana częstotliwość kursów oraz średni czas postoju.

Kurs z Biobanku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 13 do Białostockiego Centrum Onkologii przy ul. Ogrodowej 12 oraz powrót w ramach tego samego kursu.

Średnia liczba dni ‘wyjazdowych” w miesiącu: 10

Liczba kursów dziennie: 2

Średni czas postoju w kursie: 00:05 h

Średnia liczba kursów miesięcznie: 20

Średni miesięczny czas postoju: 01:40 h

 

Kurs (bez postoju) z Biobanku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 13 do Kliniki USK przy ul. Żurawiej 14 . Powrót będzie się odbywał w ramach nowego kursu.

Średni czas postoju w kursie: 00:00 h

Średnia liczba kursów miesięcznie: 16

 

Dodatkowe informacje:

 1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w odpowiedzi na konkurs ofert nr AGU.304.6.2022
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Ofertę należy podpisać.
 4. Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy: AGU.304.6.2022
Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
Obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Biobank Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 13, 15-269 Białystok
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Łukasz Hryniewski, email: lukasz.hryniewski@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
607 407 615
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr AGU.304.6.2022
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.