AGU.304.2.2022

Dodane przez aleksandra.was… - 03/01/2022 - 10:21
Krótki opis zapytania:
Zapytanie ofertowe Nr AGU.304.2.2022 na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie usługi w postaci analizy elementarnej w warstwie powierzchniowej próbek proszkowych - próbki węglowe (analiza pierwiastków C, N, B, O).
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Wykonanie usługi w postaci analizy elementarnej w warstwie powierzchniowej próbek proszkowych (30 szt.) próbki węglowe (analiza pierwiastków C, N, B, O).
  2. Analiza obejmuje:

- przygotowanie próbek do analizy spektralnej,

- wykonanie pomiarów widm XPS (przeglądowych i wysokorozdzielczych),

- analizę jakościową oraz analizę ilościową składu pierwiastkowego,

- dekonwolucję pasm spektralnych – określenie grup funkcyjnych,

- widma XPS w postaci graficznej i cyfrowej.    

W przypadku zlecenia mniejszej ilości badań, Zleceniobiorcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za badania faktycznie zlecone.

 

Dodatkowe wymagania:

Wykonawca powinien posiadać  co najmniej  5-letnie doświadczenie w wykonywaniu takich badań, oraz dysponować odpowiednim zapleczem aparaturowym.

Dodatkowe informacje:

  1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w odpowiedzi na konkurs ofert nr AGU.304.2.2022
  2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
  3. Ofertę należy podpisać.
  4. Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy: AGU.304.2.2022
Kryteria oceny:
Najniższa cena.
Termin / okres wykonania zamówienia:
Obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Zakład Chemii Organicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
dr hab. Marta E. Płońska – Brzezińska, e-mail: marta.plonska-brzezinska@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
+48857485687
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr AGU.304.2.2022
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.