ARE.611.2.6.2021

Dodane przez dre - 29/12/2021 - 12:39
Krótki opis zapytania:
na wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu ocen treści medycznych w procesie weryfikacji treści pod kątem wiarygodności w ramach projektu „INFOTESTER - Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji”
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu maksymalnie 4000 ocen treści medycznych w procesie weryfikacji treści pod kątem wiarygodności.

Informacja wiarygodna to taka, która wzbudza zaufanie i jest postrzegana jako zgodna z prawdą wg aktualnej wiedzy medycznej opartej na faktach (Evidence Based Medicine).

Przez treść medyczną rozumie się tekst zawierający informację z zakresu medycyny.

Dziedziny medycyny, w ramach których oceniane będą treści medyczne to: kardiologia, choroby wewnętrzne  oraz choroby zakaźne.

Wykonawca zrekrutuje i zatrudni ekspertów z następujących dziedzin medycyny: kardiologia (minimum trzy osoby), choroby zakaźne (minimum trzy osoby) oraz choroby wewnętrzne (minimum dwie osoby).

Za eksperta zostanie uznany lekarz medycyny ze specjalizacją w dziedzinie kardiologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych oraz z doświadczeniem klinicznym (czas pracy w danej specjalizacji wynoszący min. 5 lat, obejmujący również okres w trakcie specjalizacji).

Wykonywanie oceny:

 1. Zamawiający wyśle do oceny maksymalnie 2000 treści o tematyce medycznej, przy czym każda taka treść zostanie oceniona przez dwóch ekspertów wskazanych przez Zamawiającego.
 2. Jedna treść medyczna będzie składała się z około trzech następujących po sobie zdań wybranych z artykułów internetowych o tematyce medycznej.
 3. Treści medyczne będą udostępniane ekspertom przez Zamawiającego na platformie powstałej w ramach projektu.
 4. Przekazywanie treści Wykonawcy przez Zamawiającego będzie odbywało się w ilości nie większej niż 1000 treści na 2 miesiące.
 5. Zamawiający zapewni Wykonawcy wsparcie merytoryczne i ewentualne szkolenie w zakresie metodologii oceny treści medycznych.
 6. Maksymalny czas oceny treści medycznej przez ekspertów, od czasu przekazania przez Zamawiającego, wynosi 2 miesiące.
 7. Zamawiający jest zobowiązany do zakończenia przekazywania  treści medycznych Wykonawcy najpóźniej jeden miesiąc przed zakończeniem wykonania usługi.
 8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich ocen nie później niż do 31.10.2022r.
 9. Kontrola postępu działania i odbiór analiz przez Zamawiającego będzie odbywała się w odstępach jednomiesięcznych. Ocenie będzie podlegała liczba ocenionych treści przez jednego eksperta, czas w jakim oceniał treści oraz zgodność oceny jednej treści wykonanych przez ekspertów.

 

 1. Usługa będzie realizowana w ramach projektu „INFOTESTER - Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji”, dalej projekt INFOTESTER.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w którego skład wchodzą: Zamawiający - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Partner), Sience4People sp. z o.o. (Lider), Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (Partner), dalej jako Konsorcjum, w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG.

 1. Metoda rozliczania z Wykonawcą:

Rozliczenie będzie następować w okresach miesięcznych, jeżeli oceny były wykonywane.

Rozliczenie obejmować będzie wynagrodzenie za:

 1. liczbę wykonanych ocen zamieszczonych w zestawieniu, stanowiącym załącznik nr 1,
 2. obsługę ekspertów stanowiącą ryczałt w wysokości 5 % od wynagrodzenia należnego za ilość wykonanych ocen w danym miesiącu.
 1. Dodatkowe informacje:

Planowana data rozpoczęcia: 01.02.2022, zakończenia: 31.10.2022

 1. Obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Termin realizacji zamówienia (umowy):

Wykonawcy zostanie udzielone zamówienie na okres od 01.02.2022r. do 31.10.2022r. 

 1. Zakaz powiązań
 1. Zamówienie może zostać udzielone osobie nie powiązanej osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Liderem projektu - Science4People sp. z o.o., Partnerem projektu - Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych

Przez powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między  Zamawiającym,  Science4People sp. z o.o., Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  w/w podmiotów  lub  osobami wykonującymi w imieniu w/w podmiotów czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy  a  wykonawcą,  polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,

c.  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może  budzić  uzasadnione wątpliwości,  co  do  bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności  pozostawaniu  w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.  Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę niespełniającego przesłanek wymienionych w ustępie powyżej, a jego oferta zostanie odrzucona.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu
 1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadają doświadczenie w zakresie współpracy z ekspertami w ramach projektów B+R potwierdzone dowolnym dokumentem przedstawionym przez Wykonawcę
 2. Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków określonych w ust. 1 powyżej, składa wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie.
 3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 1. Z uwagi na obowiązywanie stanu epidemii Zamawiający dopuszcza składnie ofert wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zeskanowaną ofertę należy przesłać na adres e-mail: dre@umb.edu.pl
 2. Ofertę należy złożyć w terminie do 05.01.2022 r., do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego).
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest dr Małgorzata Chlabicz, e-mail: malgorzata.chlabicz@umb.edu.pl

 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 2. Oferta powinna zostać podpisana własnoręcznie przez Wykonawcę (lub osobę upoważnioną), a następnie zeskanowana i dołączona do wiadomości e-mail.
 3. Oferta powinna zawierać:
 1. wypełniony formularz ofertowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 2. oświadczenie o braku powiązań, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
 3. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 4
 1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana przez Wykonawcę.

 

 1. Sposób obliczenia ceny oferty:
 1. Oferta powinna wskazywać cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia, w tym za wykonanie oceny treści o tematyce medycznej oraz za obsługę ekspertów.
 2. Zaoferowana cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia.
 3. Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. W przypadku, gdy cena wyrażona cyfrowo będzie różna od ceny wyrażonej słownie Zamawiający jako właściwą przyjmie cenę wyrażoną słownie.
 5. Cena winna być określona wyłącznie w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
 6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Kryteria oceny:
XII. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryteriów oceny ofert
1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy zgodnie z poniższymi kryteriami oceny ofert: cena ofertowa brutto – waga procentowa 100%
W ramach tego kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Oferta Wykonawcy otrzyma punkty w tym kryterium zgodnie z poniższym wzorem:
Cn
C = -------------- x 100 pkt
Cb
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy,
Cn – najniższa cena całkowita brutto spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena brutto oferty badanej (ocenianej),
100 pkt – waga kryterium.
2. Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert, uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XIII. Wybór Wykonawcy
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert we wskazanym przez Zamawiającego terminie.
2. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich uzupełnienia w określonym terminie.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

XIV. Podstawy unieważnienia postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności w przypadku, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia nie zostały mu przyznane, lub wcześniej przyznane zostały cofnięte.

XV. Wzór umowy
1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2. Złożenie przez Wykonawcę oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy oraz zobowiązaniem do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych.
3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Termin / okres wykonania zamówienia:
od 01.02.2022r. do 31.10.2022r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
dr Małgorzata Chlabicz
Telefon kontaktowy:
85 68 65 371
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
2022/01/05, 15:00
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
1. Z uwagi na obowiązywanie stanu epidemii Zamawiający dopuszcza składnie ofert wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zeskanowaną ofertę należy przesłać na adres e-mail: dre@umb.edu.pl
2. Ofertę należy złożyć w terminie do 05.01.2022 r., do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego).
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.