613/3/2021/01

Dodane przez btt - 09/11/2021 - 08:38
Krótki opis zapytania:
Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do obsługi badania klinicznego w zakresie zabezpieczenia produktu badanego. Badanie kliniczne realizowane w ramach projektu pn. „Randomizowane badanie kliniczne oceniające wpływ desmopresyny na ilość powikłań krwotocznych po biopsji nerki STOP BLEED (SafeTy Outcomes Post kidney Biopsy - randomized cLinical Evaluation of Efficacy of Desmopressin)” nr 2021/ABM/01/00010, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych.
Data publikacji:
Rodzaj zamówienia:
usługi szacowania wartości
Opis przedmiotu zamówienia:

1)    Dostawa produktu badanego. Produktem badanym jest desmopresyna dożylna (roztwór do wlewów). Całkowita liczba zamawianych ampułek produktu badanego wynosi: 1 400 sztuk. 
2)    Przepakowywanie produktu badanego – każda ampułka pakowana w oddzielnym pudełku. 
3)    Przygotowanie i dostarczenie do Sponsora dokumentacji produktu badanego zgodnie z wymaganiami Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB) oraz zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania.
4)    Prowadzenie i dokumentacja ewidencji dotyczącej produktu badanego, jego przechowywania, przepakowywania, etykietowania oraz zwalniania przez Osobę Wykwalifikowaną zgodnie z Dobrą Praktyką Wytwarzania (GMP).
5)    Przechowywanie dokumentacji z poszczególnych etapów wytwarzania, zgodnie z obowiązującymi normami prawa.
6)    Etykietowanie opakowań jednostkowych (pudełek) produktu badanego w oparciu o wzór dostarczony przez Zleceniodawcę. Oznakowanie powinno odbywać́ się̨ zgodnie z wymogami dyrektywy Komisji 2003/94/WE ustanawiającej zasady i wytyczne dobrej praktyki wytwarzania w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz produktów leczniczych stosowanych u ludzi, znajdujących się̨ w fazie badań w części dotyczącej badanych produktów leczniczych.
7)    Kodowanie numeru serii, terminu ważności oraz innych informacji przewidzianych przez przepisy prawa na opakowaniach jednostkowych oraz etykietach i innych elementach opakowaniowych, zgodnie ze zleceniem i wzorem przekazanym przez Zleceniodawcę.
8)    Magazynowanie produktu badanego zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL), dokumentacją produktu i wymaganiami dotyczącymi przechowywania produktów do badań klinicznych w okresie prowadzenia badania. Zapewnienie stałego monitoringu temperatury, wilgotności oraz innych warunków wskazanych przez Lidera projektu (przechowywanie 2 – 8 °C).
9)    Zwalnianie badanego produktu po procesie wytwórczym przez Osobę Wykwalifikowaną (QP).
10)    Przygotowanie produktu badanego przez cały okres trwania badania (od 1.01.2022 r. do 28.02.2026 r.).
11)    Przygotowywanie pakietów do wysyłki do ośrodków badawczych zgodnie z informacjami otrzymanymi od Zleceniodawcy. 
12)    Dostarczenie produktu badanego wraz z wymaganą dokumentacją do Ośrodków Badawczych znajdujących się na terenie Polski – Białystok, Szczecin, Warszawa, Wrocław. Wysyłka badanego produktu powinna nastąpić za pośrednictwem wyspecjalizowanego transportu lub firmy kurierskiej w terminach zleconych przez Zleceniodawcę. Wysyłka produktu badanego nastąpi nie częściej niż 3 miesiące (ok. 4 razy w roku). 
13)    Produkty badane muszą być transportowane zgodnie z kartą charakterystyki produktu, GMP, zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz zgodnie z  postanowieniami ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 974 z późn. zm.).
14)    Zamówienie powinno zostać dostarczone do wskazanego ośrodka badawczego w przeciągu 2 tygodni od zamówienia przekazanego przez Zleceniodawcę.
15)    Archiwizowanie dokumentacji serii przez 6 lat od dnia zwolnienia serii.
16)    Odbiór niewykorzystanego produktu badanego z ośrodków i ich utylizacja.

Termin / okres wykonania zamówienia:
1.01.2022 r. – 28.02.2026 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych
Numer pokoju:
310
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Kinga Konopko
Telefon kontaktowy:
85 748 58 00
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Wypełniony i podpisany załącznik należy przesłać w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem „METHYR” lub w formie elektronicznej, zaszyfrowanej na adres email owbk@umb.edu.pl, a kod dostępu do odszyfrowania pliku należy przesłać (17.11.2021 r. po godz. 14.30).
Pokój numer:
310
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.