ADN/NCN/1/2021

Dodane przez DzialNauki - 06/05/2021 - 08:58
Krótki opis zapytania:
Zapytanie ofertowe nr ADN/NCN/1/2021 dotyczące wyłonienia wykonawcy na wykonanie analizy metagenomicznej próbek DNA w oparciu o masowe równoległe sekwencjonowanie regionu V3-V4 genu 16S rRNA umożliwiające identyfikację grup taksonomicznych zarówno Bacteria jak i Archea (300 próbek) z rozszerzoną analizą bioinformatyczna oraz pełnych metagenomów w podejściu typu shotgun (36 próbek) - zmiana opisu zamówienia i terminu składania ofert
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

 

Wykonanie analizy  metagenomiczną  próbek  DNA w  oparciu  o  masowe równoległe sekwencjonowanie:

         regionu V3-V4 genu 16S rRNA umożliwiające identyfikację grup taksonomicznych zarówno Bacteria jak i Archea (300 próbek) z rozszerzoną analizą bioinformatyczna;

         pełnych metagenomów w podejściu typu shotgun (36 próbek).

Szczegóły badania V3-V4 genu 16S rRNA:

  1. Przygotowane bibliotek NGS metodą dwustopniowego PCR (amplifikacja regionów badanych z dołączeniem sekwencji adap torowy eh, indeksowanie).
  2. Sekwencjonowanie z wykorzystaniem urządzenia MiSeq firmy Illumina w trybie sparowanych końców w dwóch odczytach po 300 zasad. Spodziewana minimalna liczba par odczytów na próbkę to 50 000.
  3. Podstawowa analiza bioinformatyczna obejmująca filtrowanie odczytów, klasyfikację do poziomu gatunku w oparciu o bazę danych sekwencji referencyjnych SILVA oraz tabele procentowego udziału poszczególnych bakterii w próbce.
  4. Rozszerzona analiza bioinformatyczna: analiza różnorodności alfa: wyznaczenie parametrów richness (na podstawie observed OTUs, chaol index, ACE) oraz diversity (na podstawie Shannon index, Simpson index) dla próbek, wizualizacja w postaci wykresów; analiza różnorodności beta: wyznaczenie parametrów podobieństwa między próbkami (na podstawie bray-curtis similarity index, morisita-horn similarity index), konstrukcja drzew podobieństwa gatunkowego UPGMA, analiza głównych składowych (PCA) i analiza głównych współrzędnych (PcoA), konstrukcja drzew filogenetycznych dla bakterii, graficzne przedstawienie wyników (wykresy słupowe lub kołowe). Porównanie max 2-3 grup eksperymantalnych przedstawione na jednym wykresie.

Szczegóły badania pełnych metagenomów typu shotgun:

Próbki DNA powinny być poddane mechanicznej  fragmentacji przy użyciu energii akustycznej  na urządzeniu Covaris 210x. Biblioteki NGS muszą być zsekwencjonowane na aparacie NovaSeq6000 (Illumina) w trybie PE150 z założeniem uzyskania minimum 40 min par odczytów na próbkę. Do analizy wyników sugerujemy platformę MG-RAST. Niezbędna będzie pomoc w załadowaniu danych oraz ustawieniu analizy. MG-RAST to darmowy, kompleksowy serwer do analizy danych metagenomowych, będący jednocześnie repozytorium udostępnionych publicznie projektów. Integruje on dane z różnych baz danych referencyjnych. Różnorodność taksonomiczna określana m.in. na podstawie baz GreenGenes, Silva, ITS czy RDR Z kolei analiza funkcjonalna genów występujących w środowisku opiera się na bazach takich jak COG, KEGG, NOG.

Wymagania dotyczące próbek:

metagenomika 16S

Rodzaj próbki: DNA metagenomowe (gDNA)

Ilość próbki: > 50 ng

Stężenie próbki: > 5-10 ng/ul

Objętość próbki: > 20 pi

Jakość próbki: próbka niezdegradowana, bez kontaminacji RNA i białkami

Czystość próbki: OD260/280 = 1,8 - 2,0

DNA zawieszone w wodzie lub lOmM Tris pH 7

metagenomika typu shotgun

Rodzaj próbki: DNA metagenomowe (gDNA)

Ilość próbki: > 500 ng

Stężenie próbki: > 5 ng/pl

Objętość próbki: > 20 pi

Jakość próbki: próbka niezdegradowana, bez kontaminacji RNA i białkami

Czystość próbki: OD260/280 = 1,8 - 2,0

DNA zawieszone w wodzie lub lOmM Tris pH 7

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
od dnia zawarcia umowy do 30 września 2022 roku
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Klinika Chorów Wewnętrznych i Gastroenterologii UMB
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Jarosław Daniluk
Telefon kontaktowy:
534028140
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Pałac Branickich)
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr ADN/NCN/1/2021 Dział Nauki
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.