TZ.220.19.2024.ZO.1

Dodane przez DzialZaopatrze… - 09/02/2024 - 12:05
Krótki opis zapytania:
Dostawa Trychoskopu
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

W Załączniku

Kryteria oceny:
Cena ofertowa – 100 %
Termin / okres wykonania zamówienia:
21dni
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Dział Zaopatrzenia
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
ul. Akademicka 3
15-267 Białystok
Dział:
Zaopatrzenia
Numer pokoju:
11
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Maria Skwarko, email: maria.skwarko@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
857485819
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem np.: ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa Trychoskopu. Nie otwierać przed dniem 23.02.2024 r., przed godz. 9:00.Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty opatrzonej podpisem kwalifikowanym, drogą elektroniczną na adres: maria.skwarko@umb.edu.pl, pod warunkiem zabezpieczenia oferty hasłem (z możliwością odczytania oferty po zakończeniu postępowania tj. po 23.02.2024 godz. 9:00).
Pokój numer:
KANCELARIA OGÓLNA
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.