TZ.220.19.2023.ZO.11

Dodane przez DzialZaopatrze… - 17/11/2023 - 13:17
Krótki opis zapytania:
System do bezprzewodowego pomiaru temperatury wraz z systemem Backup do zamrażarki niskotemperaturowej- Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

W Załącznikach

Kryteria oceny:
CENA 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
do 15.12.23r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3 (Dom Studenta nr 1) – wjazd od ul. Mickiewicza
Dział:
Zaopatrzenia
Numer pokoju:
11
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Maria Skwarko, email: maria.skwarko@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
857485819
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem np.: ZAPYTANIE OFERTOWE - System do bezprzewodowego pomiaru temperatury wraz z systemem Backup do zamrażarki niskotemperaturowej- Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem. Nie otwierać przed dniem 27.11.2023 r., przed godz. 9:00
Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty opatrzonej podpisem kwalifikowanym, drogą elektroniczną na adres: maria.skwarko@umb.edu.pl, pod warunkiem zabezpieczenia oferty hasłem (z możliwością odczytania oferty po zakończeniu postępowania tj. po 27.11.2023r. godz. 9:00).
Pokój numer:
KANCELARIA OGÓLNA
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.