TKE/28/2023

Dodane przez TKE - 25/08/2023 - 13:30
Krótki opis zapytania:
Usługa techniczna w zakresie remontu istniejącej instalacji wentylacyjnej zakładu dydaktycznego UMB
Wg opisu w załączniku
Wymagana wizja lokalna - do sporządzenia oferty.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza do złożenie oferty na wykonanie remontu instalacji wentylacyjnej typu CNWB 920/450.

Zakres usługi:

Dobór, dostawa i wymiana wentylatorów kanałowych w obudowie kanałowej

Dobór, dostawa i wymiana nagrzewnicy elektrycznej z pełną regulacją,

Dobór, dostawa i montaż automatyki sterującej z panelem operatorskim

Uruchomienie system wentylacji, regulacja pomiary, przeszkolenie obsługi.

Ofertę należy przygotować na podstawie wizji lokalnej i inwentaryzacji istniejących instalacji  na poddaszu Budynku Collegium Primum UMB w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2A.

Kryteria oceny:
cena usługi
Termin / okres wykonania zamówienia:
do 31.10.2023 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Konserwacji i Eksploatacji
Numer pokoju:
p.152
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Bogusław Jastrzębski, Andrzej Zajczuk
Telefon kontaktowy:
857485559, 502472715
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Zamawiający nie określa wzoru formularza.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
mailowo: andrzej.zajczuk@umb.edu.pl
15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 2C pokój 152
Pokój numer:
p.152
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.