AGU.242.2.2023

Dodane przez slawomir.przechocki - 23/08/2023 - 11:19
Krótki opis zapytania:
Ubezpieczenie studentów Pakiet Medyka w zakresie:
• Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
• Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
• Ochrony prawnej
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Zapytanie ofertowe AGU.242.2.2023

Przedmiot umowy:

 

Ubezpieczenie studentów   Pakiet Medyka  w zakresie:

 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
 • Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
 • Ochrony prawnej

 

 1. Ubezpieczający:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

      REGON: 000288604        NIP: 542-021-17-17

2. Ubezpieczeni:

a) doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, studenci, w szczególności w związku z ich udziałem w wykładach, ćwiczeniach i zajęciach praktycznych ( w tym realizowanych w jednostkach zewnętrznych jak szpitale, laboratoria, przychodnie, placówki badawcze , medyczne na podstawie zawartych umów i porozumień),w tym także studenci przyjeżdżający w ramach studenckich praktyk  z innych uczelni polskich i zagranicznych, na podstawie umów i porozumień oraz  studenci i doktoranci działający w ramach uczelnianych organizacji studenckich/ doktoranckich ( w szczególności w Kołach Naukowych).

 

3. Definicje mające zastosowanie do niniejszego zapytania:

 1. Nieszczęśliwy wypadek -  nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną  oddziałujące na organizm ubezpieczonego, w następstwie którego ubezpieczony wbrew własnej woli dozna uszczerbku na zdrowiu lub nastąpi śmierć ubezpieczonego.
 2. Ekspozycja – narażenie Ubezpieczonego na zakażenie HIV lub WZW podczas wykonywania  zawodu medycznego lub czynności pomocniczych  w okresie ubezpieczenia.
 3. Procedura poekspozycyjna – zbiór zasad postępowania w przypadku wystąpienia ekspozycji  oraz prowadzenia zawiązanej z nią dokumentacji.
 4. Wypadek ubezpieczeniowy - wystąpienie w okresie ubezpieczenia szkody objętej ubezpieczeniem; W przypadku szkody osobowej, w razie wątpliwości co do daty wystąpienia szkody osobowej za datę wypadku przyjmuje się dzień, w którym poszkodowany po raz pierwszy skontaktował się z lekarzem w związku z objawami stanowiącymi podstawę roszczenia
 5. Szkoda na osobie- za szkodę na osobie uważa się straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała, lub rozstroju zdrowia, utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia, a także szkody niemajątkowe, których naprawienie polega na zapłacie zadośćuczynienia - powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała i/lub rozstroju zdrowia, a przysługujące poszkodowanemu lub osobom uprawnionym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
 6. Szkoda w mieniu - za szkodę w mieniu uważa się straty będące następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia  rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.

 

4. Wszystkie poniższe zapisy odnoszące się do zakresu  ubezpieczenia są wymaganiami  minimalnymi.

4.1. Zakres opisany w zapytaniu ofertowym jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy, to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej.

 

4.2. Umowa ubezpieczenia  zawierana  jest na okres ubezpieczenia zgodnie z zapisem pkt 4.4.

Termin zakończenia ochrony ubezpieczeniowej polisy wystawionej na poszczególnego studenta jest równoważny z terminem zakończenia  okresu ubezpieczenia. Praktyki odbywają się zarówno na podstawie umów z podmiotami prawnymi jak i w ramach działalności dydaktycznej uczelni w kraju i za granicą.  Ochrona obowiązuje całodobowo.

 

4.3. Sposób zawarcia umowy ubezpieczenia: umowa grupowa

 

4.4. Okres obowiązywania  umowy  grupowej: 12 miesięcy od 01.10.2023 roku do 30.09.2024 roku.

 

4.5.Szacunkowa liczba studentów przystępujących do ubezpieczenia w ramach PAKIETU MEDYK: 1000

 

4.6. Zasady funkcjonowania umowy ubezpieczenia:

    1. Student/praktykant przystępuje  do umowy ubezpieczenia zgodnie  z zaproponowaną przez Ubezpieczyciela procedurą (online za pomocą udostępnionego linka, email do wyznaczonego przedstawiciela )  w dowolnym momencie roku akademickiego. Okres ubezpieczenia może być różny  dla każdego ubezpieczanego. Koniec okresu ubezpieczenia  jest  jednakowy dla każdego ubezpieczonego i przypada na dzień 30.09.2024.

2. Składka jest opłacana bezpośrednio przez studenta przelewem  na konto Ubezpieczyciela   lub w innej  dopuszczonej formie (blik, online), proporcjonalnie do  czasu ochrony.

3. W zamian student/praktykant otrzymuje certyfikat potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia.

 

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

5.1.  Suma gwarancyjna:

50 000 zł   na jedno zdarzenie w trakcie  trwania rocznego okresu ubezpieczenia

100 000  zł na  wszystkie  zdarzenia w trakcie  trwania rocznego okresu ubezpieczenia

 

5.2. Zakres terytorialny – cały świat.

 

5.3. Zakres ochrony:

a) Zakres ochrony ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone innym w trakcie nauki w siedzibie uczelni oraz  krajowych lub zagranicznych praktyk  w szczególności:

 •  w trakcie krajowych lub zagranicznych praktyk,
 • w mieniu podmiotu, w którym odbywa praktyki,
 • wynikłe z czynności udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku,
 • powstałe w związku z realizacją zadań obstawy medycznej imprez organizowanych przez Uczelnie lub Samorząd Studentów,
 • powstałe wskutek używania wszelkiego rodzaju  sprzętu lub aparatury w tym medycznej, jak również szkody rzeczowe w  tym sprzęcie oraz w innym  mieniu lub rzeczach polegające na ich zniszczeniu, uszkodzeniu  lub utracie powstałe w trakcie odbywania praktyk zawodowych, staży zawodowych lub zajeć praktycznych

oraz niektórych czynności życia prywatnego w szczególności:

 • w mieniu uczelni w tym w związku z zakwaterowaniem studentów w domach studenckich,
 • w nieruchomości najmowanej od osób trzecich w celach mieszkalnych (z wyłączeniem nieruchomości osób bliskich tj. małżonka, osób pozostających w konkubinacie, rodzeństwa, wstępnych, zstępnych, ojczyma, macochy, teściów),
 • w związku z posiadaniem i użytkowaniem roweru zgodnie z przeznaczeniem,
 • w związku z amatorskim (rekreacyjnym) uprawianiem sportu rozumianym jako forma czynnego wypoczynku, stosowana dla przyjemności oraz w celu regeneracji sił psychofizycznych

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest również ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie:

1) wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych (w tym HIV/WZW, koronawirus, odra) lub zatruć pokarmowych,

3) w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem,

4) wyrządzone przez rzecz użyczoną, sprzedaną, dostarczoną, przetworzoną lub wytworzoną przez osoby objęte ubezpieczeniem,

5) wynikłe z rażącego niedbalstwa,

 

5.4. Czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej trigger act commited ( szkody będące następstwem zdarzenia lub zaniechania, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia).

 

5.5.Udział własny - brak

 

6. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

6.1. Zakres terytorialny – cały świat

 

  1. Zakres ochrony:

NNW

 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – 30 000 zł

          – wypłacane jest w kwocie stanowiącej taki procent sumy ubezpieczenia następstw

          nieszczęśliwych  wypadków, w jakim Ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu,

         ocenionego zgodnie z Tabelą Oceny   Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Wskutek

         Nieszczęśliwego Wypadku, stanowiącą Załącznik nr 1 do OWU,

 • świadczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku – 30 000 zł

 –  wypłacane jest w kwocie stanowiącej 100% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych   wypadków

- wypłacane 

 • Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku ( rehabilitacja – max 1 000 zł,  zwrot kosztu nabycia leków po NNW  - max 200 zł, koszt leczenia stomatologicznego wskutek NNW – max 1000 zł)

-świadczenie do 100 % sumy ubezpieczenia 

 • Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu – 300 zł

PROFILAKTYKA POEKSPOZYCYJNA – UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ZAKAŻENIA WIRUSAMI HIV I WZW.

 • świadczenie z tytułu przeprowadzenia konsultacji lekarskich i wykonania
  badań na obecność wirusów HIV lub WZW po ekspozycji -  2 000 zł

– wypłacane jest w kwocie stanowiącej równowartość kosztu, poniesionego na konsultację

     lekarską i wykonanie badań na obecność wirusów HIV lub WZW stanowiącej koszt

     wszystkich koniecznych badań,

 • świadczenie z tytułu zastosowania kuracji antyretrowirusowej po ekspozycji – 5 000 zł

– wypłacane jest w kwocie stanowiącej równowartość kosztu, poniesionego na zakup leku

     antyretrowirusowego,

 •  świadczenie z tytułu zakażenia wirusem WZW – 20 000 zł

- wypłacane jest jednorazowo, niezależnie od liczby i rodzaju wirusów WZW, które pojawią

się po jednej ekspozycji,

 • świadczenie z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowej – 20 000 zł  wypłacane jest jednorazowo

 

 

7. Ochrona prawna

7.1 Zakres odpowiedzialności:  ochrona zawodu i życia prywatnego w zakresie wszystkich gałęziach prawa polskiego, w tym prawa Unii Europejskiej obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem prawa podatkowego. Możliwość skorzystania z pisemnych porad prawników.

 

7.2. Zakres ubezpieczenia:

 1. kompleksowe wsparcie prawne w życiu zawodowym i prywatnym
 2. wideo konsultacje z adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym – każdorazowo potwierdzone pisemną opinią prawną
 3. pomoc adwokata lub radcy prawnego w trakcie przesłuchania przed prokuratorem
 4. infolinia dostępna 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu

 

7.3. Suma ubezpieczenia: 150 000 zł

 

Kryteria oceny:
Najniższa cena.
Termin / okres wykonania zamówienia:
01.10.2023r. - 30.09.2024r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Broker ubezpieczeniowy - PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 6a lok.11, 15-063 Białystok
tel. 85 749 65 04
Dział:
Administracyjno-Gospodarczy i Usług UMB
Numer pokoju:
158
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Krukowska
Telefon kontaktowy:
85 748 5543
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uwaga: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 05.09.2023r. do godziny 12.00

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ul. Jana Kilińskiego 1 (parter, lewe skrzydło Pałacu Branickich)
Kancelaria, z dopiskiem - ,,Ubezpieczenie Pakiet Studentów AGU.242.2.2023"

UWAGA: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wydłuża termin składania ofert do dnia 08.09.2023 r. do godz. 10:00.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.