AI.220.KSOD.2.2021 - unieważnione

Dodane przez DzialInformatyki - 02/03/2021 - 12:44
Krótki opis zapytania:
Dostawa licencji oprogramowania na potrzeby realizacji wdrożenia Komplementarnego Systemu Obsługi Dydaktyki (KSOD)
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

 

UWAGA: Zapytanie zostało unieważnione (załącznik uniewaznienie-zapytania.pdf)

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania na potrzeby realizacji wdrożenia Komplementarnego Systemu Obsługi Dydaktyki (KSOD), który spełnia wymagania określone w formularzu wymagań funkcjonalnych (załącznik 3).

UWAGA: Nowy termin składania ofert 11.03.2021 godz. 10:00 (załącznik nowy_termin_skladania_ofert.pdf)

Kryteria oceny:
Cena
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
tel. 85 686 5134
email: leszek.buslowski@umb.edu.pl
Dział:
IT
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Leszek Busłowski
Telefon kontaktowy:
85 686 5134
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu, w formie pisemnej, w języku polskim, podpisany formularz ofertowy, podpisany załącznik nr 2, wypełniony załącznik nr 3 , dokumenty należy dołączyć do oferty.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
(Kancelaria Ogólna)
ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.