TIN.200.1.2023

Dodane przez Inwestycje - 31/05/2023 - 10:32
Krótki opis zapytania:
Zagospodarowanie terenu przy budynku Hali Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 1
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
Na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Opis przedmiotu zamówienia:

 Wykonanie robót polegających na zagospodarowaniu terenu przy budynku hali sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 1.

Utwardzenie terenu należy wykonać z geokraty parkingowej ażurowej o wysokości min. 4 cm wykonanej z tworzyw sztucznych (polipropylenu, polietylenu lub równoważnych) na podbudowie z kruszywa naturalnego (pospółka 0-40 mm) o grubości min. 20 cm zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia min 0,99. Wytrzymałość geokraty na obciążenie – min. 250 t/m2. Obramowanie geokraty obrzeżem betonowym 8x30 cm. Powierzchnia przeznaczona do utwardzenia wynosi około 700 m2. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia - minimum 60 miesięcy.

Kryteria oceny:
Cena - 100%;
Termin / okres wykonania zamówienia:
3 miesiące od daty podpisania umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Inwestycji
Numer pokoju:
168
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Adam Korzunowicz
Telefon kontaktowy:
85 748 57 51
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Inwestycji, pokój nr 168, Lewe skrzydło Pałacu Branickich
lub
Kancelaria Ogólna UMB, pokój nr 160, Lewe skrzydło Pałacu Branickich
lub pocztą elektroniczną na adres adam.korzunowicz@umb.edu.pl
Pokój numer:
168, 160
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.