TZ.220.15.2023.ZO.3

Dodane przez DzialZaopatrze… - 25/05/2023 - 08:14
Krótki opis zapytania:
Zestawy do operowania gryzoni- Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz gwarancją.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

w załącznikach

Kryteria oceny:
cena + gwarancja
Termin / okres wykonania zamówienia:
do 42 dni
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia, 15-222 Białystok, ul. Akademicka 1
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju:
5
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Katarzyna Włodarczyk
Telefon kontaktowy:
85 748 55 38
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1,
15-089 Białystok,
KANCELARIA OGÓLNA
Pokój numer:
KANCELARIA OGÓLNA
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.