TKE/19/2023

Dodane przez TKE - 17/04/2023 - 07:42
Krótki opis zapytania:
Przedmiotem zamówienia jest remont - adaptacja pomieszczeń po oddziale chorób płuc przy ul. Żurawiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont - adaptacja pomieszczeń po oddziale  chorób płuc przy ul. Żurawiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Uwaga:

Zamawiający przewiduje wizję lokalną w dniu 21.04.2023 godzina 13.00 ul. Żurawia 14 Blok E przed wejściem do budynku.

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
60 dni od dnia podpisania umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Konserwacji i Eksploatacji
Numer pokoju:
152
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Piotr Sobiecki
Telefon kontaktowy:
85 748 55 51
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Białystok, ul.Mickiewicza 2C
Pokój numer:
152
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.