AGU.224.66.2021

Dodane przez slawomir.przechocki - 18/02/2021 - 09:14
Krótki opis zapytania:
Wykonywanie usług w zakresie napraw kserokopiarek znajdujących się na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na pięć części:
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie napraw zapewniających prawidłowe funkcjonowanie kserokopiarek, wymianę zużytych lub uszkodzonych części, pomoc techniczną
    w zakresie obsługi oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kserokopiarek (z wyjątkiem papieru i tonerów) znajdujących się na wyposażeniu jednostek organizacyjnych UMB. Naprawy będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego,
    w zależności od bieżących potrzeb, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Dział Administracyjno – Gospodarczy i Usług UMB.
    Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek okazać wymienione części.  Zużyte części zostaną zutylizowane przez Wykonawcę i na jego koszt.

 

Kryteria oceny:
1) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
• cena (koszt 1 roboczogodziny)– 70%
• narzut na części (zapewnione przez Wykonawcę) - 30 %

2) Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.

3) Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena (koszt 1 roboczogodziny)”, zostanie wyznaczona według wzoru:

C min.
PC = ---------- x 70
C of.
gdzie :
C min – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
C of. – cena oferty rozpatrywanej,
70 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium cena (koszt 1 roboczogodziny) 70%.

3.1) Cenę ofertową (koszt 1 roboczogodziny), za którą będzie realizowana usługa należy podać w formularzu ofertowym.
3.2) Podana przez Wykonawcę cena ofertowa (koszt 1 roboczogodziny) musi uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonywaniem usługi.

4) Ilość punktów PN, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „narzut na części (zapewnione przez Wykonawcę)”, zostanie wyznaczona według wzoru:

N min.
PN = ---------- x 30
N of.
gdzie:
N min. – najniższy procentowy narzut spośród badanych ofert,
N of. – narzut oferty badanej.
30 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium narzut na części (zapewnione przez Wykonawcę) 30 %

4.1.) Wysokość narzutu należy podać w formularzu ofertowym.
4.2.)Wysokość narzutu może być weryfikowana przez porównanie wartości zakupu
i sprzedaży danej części, na podstawie faktur VAT przedstawionych przez Wykonawcę.
4.2.) Narzut nie może wynosić więcej niż 20%

5) Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru:

P = PC + PN.
Termin / okres wykonania zamówienia:
24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Administracyjno-Gospodarczy i Usług
Numer pokoju:
169
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Przechocki Sławomir
Telefon kontaktowy:
85 748 55 41
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.