TZ.220.5.B.P.2023

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 29/03/2023 - 09:02
Krótki opis zapytania:
Sukcesywne dostawy artykułów biurowych.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup artykułów biurowych załącznik nr 1 na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dostawy do Magazynu UMB lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Kryteria oceny:
Najniższa cena.
Termin / okres wykonania zamówienia:
15.04.2023-14.10.2023
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dział Zaopatrzenia, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Andrzej Niechoda
Telefon kontaktowy:
85 748 55 57
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 15-267 Białystok lub email: andrzej.niechoda@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.