TZ.220.1.2021.8.3

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 16/02/2021 - 11:32
Krótki opis zapytania:
DOSTAWA MASECZEK OCHRONNYCH 3- WOWYCH NIEJAŁOWYCH
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Oferty proszę składać na adres e-mail: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl

Dostawa maseczek ochronnych 3  warstwowych niejałowych wg załącznika

Dostawy sukcesywne od daty podpisania umowy do 31.12.2021

Prosimy o dołączenie stosownych certyfikatów ( deklaracja zgodności WE ) + opis zaproponowanego towaru. 

Miejsce dostawy : Dział Zaopatrzenia - magazyn odzieżowy ul. Akademicka 3 , 15-267 Białystok lub na adres Jednostki Organizacyjnej UMB  wskazany w zamówieniu.

Kryteria oceny:
najniższa cena
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3 , tel. 85 748 55 44
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy:
857485544
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku- Dział Zaopatrzenia , 15-267 Białystok ul. Akademicka 3
e-mail: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.