TKE/12/2023

Dodane przez TKE - 08/03/2023 - 11:11
Krótki opis zapytania:
Remont Biura Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Opis przedmiotu zamówienia:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

     Przedmiotem zamówienia jest remont Biura Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Zamówienie obejmuje swym zakresem następujące pomieszczenia:

  • Pomieszczenie 2.54 – 58,92 m2
  • Pomieszczenie 2.55 – 30,43 m2
Kryteria oceny:
Cena ofertowa
Termin / okres wykonania zamówienia:
21 dni od podpisania umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Konserwacji i Eksploatacji
Numer pokoju:
152
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Piotr Sobiecki
Telefon kontaktowy:
85 748 55 51
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Konserwacji i Eksploatacji
ul. Mickiewicza 2C
Pokój numer:
152
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.