TZ.220.11.2021.ZO.11

Dodane przez DzialZaopatrze… - 11/02/2021 - 13:01
Krótki opis zapytania:
MEBLE BIUROWE ORAZ MEBLE MEDYCZNE Z WYPOSAŻENIEM
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

W  ZAŁĄCZNIKACH

Kryteria oceny:
CZĘŚĆ 1 - CENA + WARUNKI GWARANCJI
CZĘŚĆ 2 - CENA
Termin / okres wykonania zamówienia:
Do 35 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
DZIAŁ ZAOPATRZENIA
Numer pokoju:
pok. 230, I piętro
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
SŁAWOMIR KIECZKA
Telefon kontaktowy:
85 748 57 47
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
1. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
2. WYDRUK Z "BIAŁEJ KSIĘGI".
3. ZAŁĄCZNIKI 2, 3, 4.
4. MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OGÓLNYMI (ZAŁĄCZNIK NR 3)
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1 - KANCELARIA OGÓLNA
Pokój numer:
160 parter
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.