AGU.224.43.2023

Dodane przez slawomir.przechocki - 17/02/2023 - 13:03
Krótki opis zapytania:
Wykonywanie usług w zakresie napraw drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na trzy części:

Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonywanie usług w zakresie napraw drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na trzy części:

Część nr 1:  Canon,

Część nr 2:  Xerox, Sharp,

Część nr 3:  Brother, HP, Kyocera, Lexmark, Ricoh, Olympus, Epson, Samsung, OKI,              

                  Dell, Konica Minolta, Toshiba, pozostałe.

Opis przedmiotu zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie napraw zapewniających prawidłowe funkcjonowanie drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych , wymianę zużytych lub uszkodzonych części, pomoc techniczną w zakresie obsługi oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń (z wyjątkiem papieru i tonerów) znajdujących się na wyposażeniu jednostek organizacyjnych UMB. Naprawy będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego, w zależności od bieżących potrzeb, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Dział Administracyjno – Gospodarczy i Usług UMB.   Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek okazać wymienione części.  Zużyte części zostaną zutylizowane przez Wykonawcę i na jego koszt.
  2. Wykaz drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z podziałem na trzy części stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia (wykaz jest przybliżony i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia) stanowi załącznik nr 1 do umowy.
  3. Wzór umowy stanowi integralną część zapytania ofertowego.
Kryteria oceny:
Najniższa cena + narzut na części.
Termin / okres wykonania zamówienia:
Od 13.03.2023r. do 12.03.2025r. (2 lata)
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY I USŁUG
adres: Adama Mickiewicza 2c, 15-222 Białystok (wejście od Euroregionalnego Centrum Farmacji)
budynek: Collegium Universum (blok D)
tel.: +48 85 748-55-41 Przechocki Sławomir
Dział:
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY I USŁUG
Numer pokoju:
169
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Przechocki Sławomir
Telefon kontaktowy:
85 748 5541
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
KANCELARIA OGÓLNA

adres: Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
budynek: Pałac Branickich, lewe skrzydło

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.