1/ZPU3_PS/2021

Dodane przez DzialProjektow… - 10/02/2021 - 07:50
Krótki opis zapytania:
Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów w podeszłym wieku, podczas realizacji „Praktycznych zajęć w zespołach interdyscyplinarnych”

Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie maksymalnie dwóch wykonawców, którzy będą odgrywali role pacjentów w podeszłym wieku. Na podstawie przygotowanego scenariusza przez trenera, zostanie omówiony i przeanalizowany przypadek medyczny odgrywany przez pacjenta symulowanego.

Usługa finansowana z budżetu projektu: „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, Zadanie 2. Rozwój kompetencji studentów - Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym (II edycja) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Pacjent symulowany (SP) to człowiek specjalnie przygotowany do tego, żeby realistycznie i dokładnie odtworzyć historię przebiegu danej choroby, demonstrując fizyczne i emocjonalne symptomy choroby prawdziwego pacjenta.

Opis wykonywanych czynności przez wybrane osoby: Odgrywanie roli pacjenta w podeszłym wieku podczas zajęć w zespołach interdyscyplinarnych z uczestnikami projektu (studentami UMB) na podstawie przygotowanych scenariuszy klinicznych, udzielanie informacji zwrotnej na temat własnych odczuć podczas symulowanej konsultacji, nauczenie się ról pacjentów, historii ich chorób, wskazówek do odgrywania roli. Zgoda na robienie zdjęć podczas zajęć do celów promocyjnych projektu. Przed rozpoczęciem zajęć Wykonawca obowiązkowo zapozna się i nauczy przygotowanego wcześniej scenariusza klinicznego.

Dodatkowe wymagania dotyczące udziału w zajęciach dydaktycznych: ubranie codzienne, ubranie zbyt luźne (np. aby zademonstrować, że pacjent schudł w ostatnim okresie), bez pracochłonnej i profesjonalnej charakteryzacji.

Dodatkowe wymagania wobec Wykonawców: pełna dyspozycyjność w okresie planowanych zajęć.

Zamawiający informuje, że na realizację usługi posiada środki w wysokości umożliwiającej jej realizację w maksymalnej cenie 56 zł brutto za godzinę (cena obejmuje całkowite wynagrodzenie za usługę opisaną w zapytaniu ofertowym, w tym wszystkie obowiązkowe obciążenia, np. VAT, ZUS pracodawcy).

2. Planowane terminy i miejsce realizacji usługi:

  1. Zamawiający planuje realizację trzech praktycznych zajęć w zespołach interdyscyplinarnych z pacjentami symulowanym.
  2. Realizacja zajęć praktycznych dla I, II i III grupy uczestników projektu powinna zostać zrealizowana w okresie: marzec - czerwiec 2021 (w dniach: piątek – godziny popołudniowe, sobota – godziny przedpołudniowe – ogółem 6 godz. dydaktycznych dla każdej z trzech grup):
  3. Dokładne terminy i godziny szkolenia określone zostaną przez Zamawiającego, w uzgodnieniu z Wykonawcą, na co najmniej 10 dni przed datą ich rozpoczęcia dla każdej z trzech grup.
  4. Wykonawca zastrzega możliwość zmiany wcześniej ustalonego terminu i godzin o czym poinformuje Wykonawcę na 3 dni przed planowanym terminem realizacji usługi.
  5. Miejsce realizacji usługi: siedziba UMB.

3. Planowana liczba godzin przypadających na jednego Wykonawcę.

Zamawiający szacuje, że w okresie realizacji usługi odbędzie się łącznie 18 godzin dydaktycznych z pacjentami symulowanymi. Zajęcia zostaną zrealizowane przy udziale maksymalnie 2 Wykonawców odgrywających role pacjentów symulowanych. Wykonawcy będą realizować od minimum 6 godzin do 18 godzin. O obciążeniu godzinami dydaktycznymi poszczególnych Wykonawców realizowanych zgodnie z określonym scenariuszem, w każdym przypadku decydował będzie Koordynator zadania.

4. Opis grupy Wykonawców. Zamawiający zamierza zatrudnić w sumie maksymalnie 2 osoby w wieku 21 – 60 lat.

Wymagania dodatkowe: wykształcenie minimum średnie medyczne, udział w zajęciach ze studentami w roli pacjenta symulowanego w wymiarze co najmniej 20 godzin w ciągu ostatnich dwóch lat.

 

Kryteria oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie przyjętych kryteriów ocen. Szczegółowy opis kryteriów ocen oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty, znajduje się w Załączniku nr 2. Szczegółowy opis zamówienia w pkt 5 i 6.
Termin / okres wykonania zamówienia:
Realizacja usługi jako pacjent symulowany - dla I, II i III grupy uczestników projektu, powinna zostać zrealizowana w okresie: marzec - czerwiec 2021 (w dniach: piątek – godziny popołudniowe, sobota – godziny przedpołudniowe)
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Projektów Pomocowych
Numer pokoju:
209
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Piłaszewicz
Telefon kontaktowy:
85 748 56 50, mail: anna.pilaszewicz@umb.edu.pl
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Załącznik nr 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta – Pacjent Symulowany, nr sprawy 1/ZPU3/GER-PS/2021 - Nie otwierać przed dniem 22.02.2021, do godz. 10.00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną powyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.