TZ.220.3.E.2022

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 21/10/2022 - 06:17
Krótki opis zapytania:
Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych 2022-2023
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup materiałów elektrycznych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dostawa do Warsztatu Elektrycznego na ul. Mickiewicza 2C. lub inne miejsce wskazane przez zamawiającego.

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
02.10.2022-01.10.2023
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 15-267 Białystok
Krzysztof Andrzejewski - informacje techniczne 85 748 55 51
mgr Marcin Pawluczuk - informacje merytoryczne 85 874 55 58
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju:
12
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Marcin Pawluczuk
Telefon kontaktowy:
85 748 55 58
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 15-267 Białystok lub email: marcin.pawluczuk@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
  • zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania produktów w których użyto nazw handlowych