TZ.220.7.2022.3.2

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 13/07/2022 - 05:56
Krótki opis zapytania:
Dostawa odczynników laboratoryjnych
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegóły w załącznikach

Kryteria oceny:
Cena ofertowa 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
zgodnie z załącznikiem
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3
Dział:
Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Łukasz Czega
Telefon kontaktowy:
(85) 748 57 37
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
fertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres Lukasz.czega@umb.edu.pl,
z oznaczeniem pozwalającym na identyfikację Wykonawcy oraz wskazaniem przedmiotu i numeru postępowania poprzez oznaczeniem
„Zapytanie ofertowe - TZ.220.7.2022.3.2”
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.