TZ.220.3.H.2022

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 12/07/2022 - 05:46
Krótki opis zapytania:
Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjno-sanitarnych 2022-2023
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup materiałów instalacyjno-sanitarnych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dostawa do Warsztatu Hydraulicznego na ul. Mickiewicza 2C. lub inne miejsce wskazane przez zamawiającego.

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
01.08.2022-31.07.2023
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 15-267 Białystok
Krzysztof Lewończuk - informacje techniczne 85 748 55 56 lub mgr Marcin Pawluczuk 85 874 55 58
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Marcin Pawluczuk
Telefon kontaktowy:
85 748 55 58
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 15-267 Białystok lub email: marcin.pawluczuk@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
  • zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania produktów w których użyto nazw handlowych