TZ.220.3.C.2022

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 04/07/2022 - 06:32
Krótki opis zapytania:
Sukcesywna dostawa azotu ciekłego 2022-2023
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa azotu ciekłego dwa razy w tygodniu (wtorek i piątek w godz.7:30 - 10:00. Ilości poszczególnych dostaw będą uzgadniane telefonicznie. Miejsce dostawy Dział Zaopatrzenia 15-267 Białystok ul Akademicka 3 (lub w razie potrzeby ul. Waszyngtona 13 15-269 Białystok). Napełnianie pojemników o różnych pojemnościach w miejscu dostawy.

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
5 dni od daty zamówienia
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Marcin Pawluczuk
Telefon kontaktowy:
85 748 55 58
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Oferty proszę składać na adres e-mail: marcin.pawluczuk@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.