TKA/29/2022

Dodane przez TKE - 03/06/2022 - 08:44
Krótki opis zapytania:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń Zakładu Protetyki Stomatologicznej i Zakładu Ortodoncji po wymianie unitów stomatologicznych.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń Zakładu Protetyki Stomatologicznej i Zakładu Ortodoncji po wymianie unitów stomatologicznych.

Zamówienie obejmuje swym zakresem następujące pomieszczenia:

                                    Pomieszczenia Zakładu Protetyki Stomatologicznej

  • Pomieszczenie 4025 –około 65  m2
  • Pomieszczenie – około 16 m2
  • Pomieszczenie – około 16 m2

                                    Pomieszczenia Zakładu Ortodoncji

  • Pomieszczenie – około 65 m2
  • Pomieszczenie – około 15 m2
Kryteria oceny:
Cena oferty
Termin / okres wykonania zamówienia:
60 dni od dnia podpisania umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Konserwacji i Eksploatacji
Numer pokoju:
152
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Andrzej Zajcuk, Piotr Sobiecki
Telefon kontaktowy:
502472715, 85 748 5551
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Konserwacji i Eksploatacji
ul. Mickiewicza 2C
Pokój numer:
152
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.