TKE/28/2022

Dodane przez TKE - 31/05/2022 - 12:20
Krótki opis zapytania:
Remont pomieszczeń schronu .
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Opis przedmiotu zamówienia:

Remont pomieszczeń schronu w zakresie prac  budowlanych (ściany, sufity, posadzki)  i instalacji sanitarnych  (wymiana zużytych instalacji i wyposażenie sanitarnego).

Kryteria oceny:
cena oferty
Termin / okres wykonania zamówienia:
60 dni od podpisania umowy zlecenia
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Działa Konserwacji i Eksploatacji
Numer pokoju:
152
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Bogusław Jastrzębski, Andrzej Zajczuk
Telefon kontaktowy:
668371871, 502472715
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Sekretariat Działu Konserwacji i Eksploatacji UMB, 15-222 Białystok, ul Mickiewicza 2c.
mailowo: andrzej.zajczuk@umb.edu.pl
Pokój numer:
152
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.