ABTT.081.1.2021.03.01

Dodane przez btt - 27/05/2022 - 10:23
Krótki opis zapytania:
Wykonanie oznaczeń laboratoryjnych profilu lipidowego, morfologii ogólnej, albuminy, transferryny, prealbuminy i białka CRP we krwi ludzkiej
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dojazd do instytucji zlokalizowanych na terenie Białegostoku (cztery razy), pobranie krwi od 150 osób oraz wykonanie w pobranej krwi oznaczeń laboratoryjnych profilu lipidowego, morfologii ogólnej, albuminy, transferryny, prealbuminy i białka CRP.

Usługa będzie finansowana z budżetu projektu Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami, realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.02.01-20-0203/20-00 zawartej dnia 25.03.2021 r.

Wymagania wobec Wykonawcy:

Kryteria oceny:
Kryteria oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny
Termin / okres wykonania zamówienia:
maj-październik 2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych, Biuro Transferu Technologii
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Katarzyna Trusewicz
Telefon kontaktowy:
(85) 686 5122
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
• Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
• Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3)
• Informację o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 4)
• Dokumenty potwierdzające doświadczenie i umiejętności Wykonawcy
• Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych, Biuro Transferu Technologii
Oferty należy złożyć w formie elektronicznej, zaszyfrowanej na adres e-mail btt@umb.edu.pl, a kod dostępu do odszyfrowania plików należy przesłać po zakończeniu składania ofert 7.06.2022 r. po godz. 12.00.
Ofertę w wersji papierowej zobowiązany będzie złożyć podmiot wyłoniony w postępowaniu.
Oferty należy złożyć w języku polskim.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.