TKE 26/2022

Dodane przez TKE - 23/05/2022 - 11:36
Krótki opis zapytania:
Remont z przebudową instalacji wodociągowej w budynkach UMB w Białymstoku, ul. Waszyngtona 13 i 13A dwa zadania.

Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Remont i przebudowa instalacji wodociągowych: zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją, armaturą odcinającą oraz wymianą izolacji ciepłochronnej na odcinku: węzeł cieplny / pom. z wodomierzem  -  korytarz niskiego parteru w bloku „A” ( piwnica ) Collegium Pathalogicum, ul. Waszyngtona 13.

2.         Remont i przebudowa instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją, armaturą odcinającą oraz ułożeniem izolacji ciepłochronnej na odcinku: węzeł cieplny w budynku Centrum Badań Innowacyjnych pod sufitem łącznik i korytarzem niskiego parteru w bloku „B” ( piwnica ) Collegium Pathalogicum, ul. Waszyngtona 13, 13A.

Uwaga : Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonywania prac po uprzednim uzgodnieniem z Działam Konserwacji i Eksploatacji UMB    

Kryteria oceny:
Oferowana cena usługi.
Termin / okres wykonania zamówienia:
60 dni od podpisania umowy zlecenia
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział Konserwacji i Eksploatacji UMB, 15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 2c
Dział:
Działa Konserwacji i Eksploatacji
Numer pokoju:
152
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Bogusław Jastrzębski, Andrzej Zajczuk
Telefon kontaktowy:
668371871, 502472715
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej na każede zadania
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Konserwacji i Eksploatacji UMB
15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 2C
Pokój numer:
152
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.