AGU.213.15.2022

Dodane przez piotr.talarczyk - 13/05/2022 - 08:59
Krótki opis zapytania:
Odbiór odpadów niebezpiecznych, medycznych, weterynaryjnych i innych.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:
  • odbioru, transportu, przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
  • odbioru, transportu, unieszkodliwiania odpadów z grupy 18 01, w tym  odpadów medycznych zakaźnych
  • odbioru, transportu, unieszkodliwiania z grupy 18 02, w tym zakaźnych odpadów  weterynaryjnych
Kryteria oceny:
Najniższa cena.
Termin / okres wykonania zamówienia:
01.06.2022-01.06.2023
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Administracyjno Gospodarczy i Usług
Numer pokoju:
173
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Piotr Talarczyk
Telefon kontaktowy:
0 85 748 54 52
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w odpowiedzi na konkurs ofert nr AGU.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Ofertę należy podpisać.
4. Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy: AGU.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.