ABTT.081.1.2021.02.02

Dodane przez btt - 29/04/2022 - 08:58
Krótki opis zapytania:
Ocena histopatologiczna modelu 3D nabłonka jamy ustnej
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie oceny histopatologicznej wraz z analizą i interpretacją uzyskanych wyników związanych z oceną potencjału drażniącego związków aktywnych w kontakcie modelem tkankowym błony śluzowej jamy ustnej  w odniesieniu do kontroli. Badanie dotyczy 20 prób.

Etapy badania:

  1. Wykonanie bloczków parafinowych oraz szkiełek histologicznych w barwienie HE;
  2. Wykonanie ocen histopatologicznych w barwieniu hematoksylina-eozyna z analizą skalarną nasilenia zmian;
  3. Wykonanie skanów histologicznych preparatów i zdjęć;
  4. Wykonanie analiz statystycznych;
  5. Przygotowanie protokołu metodyki i wyników badań wraz z analizą i interpretacją wyników w języku polskim lub angielskim (z uwzględnieniem możliwości spotkania celem omówienia).

Usługa będzie finansowana z budżetu projektu Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami, realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.02.01-20-0203/20-00 zawartej dnia 25.03.2021 r.

Wymagania wobec Wykonawcy:

Wymogi proceduralne:

- zapewnienie odbioru próbek;

- wykonanie preparatów histologicznych w barwieniu hematoksylina-eozyna;

- ocena histopatologiczna z uwzględnieniem skalarnego nasilenia zmian;

- wykonanie skanów preparatów histologicznych i zdjęć;

- protokół metodyki i wyników badań;

- możliwość konsultacji uzyskanych wyników.

Wymogi formalne:

- posiadanie weterynaryjnego Laboratorium Diagnostycznego;

- co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu diagnostyki patomorfologicznej zwierząt, w tym z zakresu patologii doświadczalnej;

- system jakości ISO 9001;

- ocena wykonana przez lekarza weterynarii specjalizującego się w patologii i użytkowaniu zwierząt laboratoryjnych.

Kryteria oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny
Termin / okres wykonania zamówienia:
maj-czerwiec 2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Biuro Transferu Technologii
Numer pokoju:
204
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Andrzej Małkowski
Telefon kontaktowy:
(85) 686 5122
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
• Formularz ofertowy (Załącznik nr 1);
• Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3);
• Informację o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 4);
• Dokumenty potwierdzające doświadczenie i umiejętności Wykonawcy;
• Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Biuro Transferu Technologii
Oferty należy złożyć w formie elektronicznej, zaszyfrowanej na adres e-mail btt@umb.edu.pl, a kod dostępu do odszyfrowania plików należy przesłać po zakończeniu składania ofert (7.05.2022 r. po godz. 12.00).
Ofertę w wersji papierowej zobowiązany będzie złożyć podmiot wyłoniony w postępowaniu.
Oferty należy złożyć w języku polskim.
Pokój numer:
204
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.