TZ.220.1.2022.8.12

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 27/04/2022 - 07:11
Krótki opis zapytania:
Dostawa materiałów i akcesoriów higienicznych
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

arkusz ofertowy w  załączeniu 

Kryteria oceny:
najniższa cena
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 , 15-267 Białystok
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy:
+48857485544
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 ,15-267 Białystok
emil: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.