TZ.220.3.2022.5.66

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 27/04/2022 - 06:36
Krótki opis zapytania:
Zakup telefonów VOIP wraz z bazami.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup telefonów bezprzewodowych VOIP DP722 Grandstream (szt.21) oraz baz DP752 Grandstream (szt.-5) 

Dostawa ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, Dział Zaopatrzenia, Marcin Pawluczuk

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
20.05.2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Marcin Pawluczuk
Telefon kontaktowy:
85 748 55 58
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Oferty proszę składać emailowo na adres marcin.pawluczuk@umb.edu.pl lub listownie (Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 15-267 Białystok, Marcin Pawluczuk
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.