DWL-073/ZPU2/5/2020

Dodane przez magdalena.kryp… - 30/12/2020 - 09:56
Krótki opis zapytania:
Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi przeprowadzenia szkolenia "Druk 3D - część I (poziom podstawowy) i część II (poziom zaawansowany)"
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.
Rodzaj zamówienia:
usługi szacowania wartości
Opis przedmiotu zamówienia:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku planuje udzielenie zamówienia dotyczącego wyłonienia Wykonawców do realizacji usługi przeprowadzenia szkolenia "Druk 3D - część I (poziom podstawowy) i część II (poziom zaawansowany)".

Szkolenie „Druk 3D - część I (poziom podstawowy) i część II (poziom zaawansowany)” dedykowane nauczycielom akademickim UMB prowadzącym zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym oraz na kierunku Techniki Dentystyczne, w zakresie Druku 3D. Szkolenie będzie składać się z dwóch części – podstawowej (21 uczestników) trwającej 10 godzin dydaktycznych oraz zaawansowanej (6 uczestników), również trwającej 10 godzin dydaktycznych. Zaawansowana część szkolenia stanowi rozszerzenie części podstawowej.

Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. W ramach rozeznania cenowego rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji ceny oferowanej za realizację ww. zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym - załącznik nr 2.
Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

 

 

 

Termin / okres wykonania zamówienia:
Marzec - czerwiec 2021 roku (termin może ulec wydłużeniu maksymalnie do lipca 2021 roku w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego
Numer pokoju:
122
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Magdalena Krypa-Olkowska
Telefon kontaktowy:
(85) 748 56 32
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Uprzejmie proszę o odesłanie uzupełnionego i podpisanego formularza cenowego w formie skanu do dnia 10.01.2021 r. na adres
mailowy: magdalena.krypa-olkowska@umb.edu.pl