AZP.25.4.37.2020

Dodane przez DzialZamowienP… - 29/12/2020 - 19:59
Krótki opis zapytania:
Przygotowanie i przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego, szkolenia dla 51 nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którzy będą pełnili funkcje egzaminatorów w trakcie egzaminów typu OSCE (Objective Structural Clinical Examination).
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
Zapytanie ofertowe: na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Rodzaj zamówienia:
usługi społeczne
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego, 2-dniowego szkolenia dla 51 nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którzy będą pełnili funkcje egzaminatorów w trakcie  egzaminów typu OSCE (Objective Structural Clinical Examination).

Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

 1. Zagadnienia i treści objęte szkoleniem:

Teoria i praktyka egzaminów typu OSCE,  umiejętność zastosowania OSCE, wskazanego jako forma sprawdzania całości umiejętności praktycznych lub klinicznych nabytych w trakcie kształcenia praktycznego w zakresie medycyny.

Zagadnienia teoretyczne i praktyczne w zakresie egzaminów OSCE, rodzajów scenariuszy i zestawów pytań klinicznych przypisanych do poszczególnych stacji, zasad oceniania i skali ocen podczas przeprowadzania egzaminu, korzystania ze standaryzowanych list kontrolnych (check-listy), znajomości zasad egzaminowania i praktycznej realizacji egzaminu OSCE.

 

 1. Cel główny szkolenia: uczący się mają posiąść teoretyczne i praktyczne umiejętności dotyczące zadań egzaminatorów OSCE.

Cele szczegółowe:

Celem szkolenia jest w szczególności:

- zapoznanie uczestników z wiedzą dotyczącą przeprowadzania i oceniania studentów w ramach egzaminów OSCE uwzględniającą najnowsze doniesienia z badań w edukacji medycznej,

- nauczenie uczestników umiejętności niezbędnych przy pełnieniu funkcji egzaminatora w przebiegu egzaminów typu OSCE i sposobów ewaluacji studentów medycyny oraz pielęgniarstwa i położnictwa.

- wyposażenie uczestników w kompetencje pozwalające na sprawne, skuteczne realizowanie różnorodnych zadań związanych z oceną umiejętności klinicznych studentów w formie egzaminu typu OSCE.

Treść szkolenia powinna być dopasowana do wiedzy, doświadczenia, potrzeb i oczekiwań uczestników.

 

 1. Sposób realizacji szkolenia:
 1. Przed rozpoczęciem szkolenia wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego jego planu.
 2. Każdy uczestnik szkolenia powinien mieć możliwość samodzielnego sprawdzenia w praktyce zagadnień związanych z tematyką i przedmiotem zamówienia.
 3. Całość szkolenia ma się odbywać w języku polskim.
 4. Szkolenie powinien obejmować wykłady (realizowane w formie online) oraz zagadnienia praktyczne (realizowane w formie spotakń bezpośrednich w siedzibie Zamawiającego) w zakresie funkcji egzaminatorów OSCE.
 5. Szkolenie prowadzone być powinno przez co najmniej 3 trenerów.
 6. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma od Wykonawcy certyfikat ukończenia, po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę zgody uczestników szkolenia  na przetwarzanie danych osobowych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie wydanych uczestnikom szkolenia certyfikatów.
 7. Wykonawca przygotuje i zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pliki na nośniku USB lub udostępnione w formie umożliwiającej ich podbranie przez uczestników szkolenia) lub tradycyjnej. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia – łącznie 52 egzemplarze, po 1 dla uczestników szkolenia i 1 dla Zamawiającego. Materiały zostaną opatrzone odpowiednimi logo (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz nazwą projektu), które Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową.
 8. W celu realizacji części praktycznej szkolenia Zamawiający zapewni salę wyposażoną w sprzęt multimedialny (rzutnik, ekran). Jeżeli według Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia niezbędny jest dodatkowy sprzęt ponad opisany, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do jego zapewnienia we własnym zakresie.
 9. Wykonawca zapewni odpowiednie narzędzie do realizacji szkolenia online umożliwiające realizację szkolenia w czasie rzeczywistym z udziałem instruktora/trenera i uczestników szkolenia. Narzędzie powinno posiadać możliwość odpowiedniego udokumentowania obecności wszystkich uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania i wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników oraz sporządzenie listy obecności).  

 

 1. Miejsce realizacji: Szkolenie realizowane online oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

 1. Planowany termin: Szkolenie zostanie zrealizowane w okresie II-VI 2021 r. Termin szkolenia określony zostanie przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej 14 dni przed  datą jego rozpoczęcia. Wskazane podanie 2 możliwych terminów realizacji szkolenia.

 

 1. Czas trwania szkolenia grupy: Łącznie 2 dni x 7 godzin dydaktycznych = 14 godzin dydaktycznych (godziny dydaktyczne = 45 minut). Szkolenie powinno składać się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna dla całej grupy 51 uczestników - 7 godzin online. Część praktyczna w podziale na 3 grupy średnio po 17 osób –7 godzin/grupę w siedzibie zamawiającego.  Łączna liczba godzin: 28 (7 h - część teoretyczna online, 21 godzin – cześć praktyczna 3 grupy po 7 godzin).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby grup oraz zmniejszenia łącznej liczby godzin szkoleniowych, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie wykonaną część zamówienia.

 

 1. Planowana liczba uczestników:  51 osób, nauczycieli akademickich UMB z Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu (w tym: położnictwo, pielęgniarstwo).

 

 1. Wymagania wobec Wykonawcy

Posiadanie doświadczenia i organizowanie szkoleń w zakresie OSCE. Prowadzenie egzaminów OSCE na uczelni medycznej przez minimum 2 lata. Udział w procesie planowania egzaminu OSCE. Znajomość zasad oceniania i skali ocen podczas przeprowadzania egzaminu OSCE, korzystania ze standaryzowanych list kontrolnych. Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie oświadczeniem na formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

 

 1. Wymagania wobec osób prowadzących szkolenie:

Wykonawca winien dysponować co najmniej 3 osobami, które będzie prowadziły szkolenie i każda z tych osób:

- będzie instruktorem/trenerem w zakresie szkoleń obejmujących przedmiot zamówienia,

- dysponuje co najmniej dwuletnim doświadczeniem w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu objętego przedmiotem zamówienia.

Nazwiska osób prowadzących szkolenie Wykonawca poda w formularzu ofertowym wraz z oświadczeniem potwierdzającym powyższe doświadczenie. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby wskazane do prowadzenia szkolenia ww. doświadczenia.

Kryteria oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

- cena – 70% -maksymalna liczba 70 pkt.

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba uzyskanych punktów w tym kryterium zostanie obliczona przy zastosowaniu wzoru:
- liczba punktów = najniższa oferowana cena /cena oferty ocenianej x 70,

- doświadczenie osób prowadzących szkolenie – 30% -maksymalna liczba 30 pkt.
W formularzu ofertowym Wykonawca przedstawi doświadczenie każdego z trzech trenerów w postaci listy przeprowadzonych (w ciągu ostatnich 3 lat) szkoleń o tematyce obejmującej przedmiot zamówienia. Za każde przeprowadzone szkolenie przyznany będzie 1 punkt, maksymalnie 10 pkt dla każdego z trenerów. Łącznie za doświadczenie trenerów możliwe jest do uzyskania maksymalnie 30 pkt.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby wskazane do prowadzenia szkolenia ww. doświadczenia.
Termin / okres wykonania zamówienia:
V. Planowany termin: Szkolenie zostanie zrealizowane w okresie II-VI 2021 r. Termin szkolenia określony zostanie przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej 14 dni przed datą jego rozpoczęcia. Wskazane podanie 2 możliwych terminów realizacji szkolenia.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Projektów Pomocowych, Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Marek Sokołowski , Walentyna Horoszewska
Telefon kontaktowy:
85 748 56 50, 85 748 56 27
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
- oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z zamawiającym - załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na przygotowanie i przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego, 2-dniowego szkolenia dla 51 nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którzy będą pełnili funkcje egzaminatorów w trakcie egzaminów typu OSCE”, sprawa nr AZP.25.4.37.2020 - Nie otwierać przed dniem 18.01.2021 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie.