AGU.213.5.2022

Dodane przez slawomir.przechocki - 30/03/2022 - 10:23
Krótki opis zapytania:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług pralniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Domów Studenta Nr 1 i Nr 2 w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb. Wykaz rodzajów usług pralniczych i ich szacunkowa ilość zawarta jest w załączniku nr 1 do formularza ofertowego.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług pralniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Domów Studenta Nr 1         i Nr 2 w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb. Wykaz rodzajów usług pralniczych       i ich szacunkowa ilość zawarta jest w załączniku nr 1 do formularza ofertowego.

2. Punkty przyjęć usług pralniczych:

 • Dom Studenta Nr 1, ul. Akademicka 3, 15-089 Białystok,
 • Dom Studenta Nr 2, ul. Waszyngtona 23, 15-304 Białystok,
 • pozostałe jednostki organizacyjne UMB - ul. Mickiewicza 2a, 15-089 Białystok.
 •  

3.  Wymagania w zakresie wykonywanych usług pralniczych:

 • pranie bielizny bez zostawiania plam,
 • krochmalenie pościeli, obrusów, fartuchów, ścierek, serwetek, 
 • maglowanie i (lub) prasowanie pościeli (prześcieradeł, poszew, poszewek), fartuchów, ścierek, obrusów, serwetek, firanek, zasłon, koców, tóg i biretów,
 • przyjmowanie do prania nie oznakowanej pościeli,
 • zapewnienie bezpłatnego transportu rzeczy będących przedmiotem usługi bezpośrednio do i z punktów przyjęć Zamawiającego (wraz z załadunkiem
  i wyładunkiem), 
 • zapewnienie wykonania usług pralniczych w terminie nie dłuższym niż 7 dni od chwili zlecenia (telefonicznie, e-mailowo) usługi przez Zamawiającego, a w szczególnych przypadkach na życzenie Zamawiającego - w terminie nie dłuższym niż 3 dni od chwili zlecenia usługi przez Zamawiającego.

 

Kryteria oceny:
Najniższa cena.
Termin / okres wykonania zamówienia:
01.06.2022 do 31.05.2023
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Administracyjno-Gospodarczy i Usług
Numer pokoju:
173
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Urszula Brańska
Telefon kontaktowy:
85 748 5614
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr AGU.213.5.2022
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.