AI.220.9.2022ZC

Dodane przez dit - 22/03/2022 - 13:14
Krótki opis zapytania:
Dostawa licencji/subskrypcji oprogramowania specjalistycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na 9 części.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Część 1.

Pierwsza roczna subskrypcja akademicka dla jednego użytkownika dla bazy METLIN (initial 1-year single user academic subscription for 860K METLIN Cloud Gen2 - 5 seats) - szt.5

Część 2.

Subskrypcja pakietu Asana Premium 9 stanowisk do końca roku 2022 - 1 kpl.

Część 3.

Subskrypcja programu Final cut pro X w okresie 2022-2024 for Mac - szt. 1

Część 4.

Stata/MP 2 core single user 1 yaer subsription - szt. 1

Część 5.

Subskrypcja roczna TABLEAU - szt. 1

Część 6.

Comprehensive Meta-Analysis Proffesional Version 1 yaer subsription - szt. 1

Część 7.

XLSTAT Premium 1 year subsription - szt. 1

Część 8.

Mapa Europy Excel licencja 1 stanowisko - dane administracyjne adresowe oraz GUS - szt. 1

Mapa Polski Excel Full Premium licencja 1 stanowisko - dane administracyjne, adresowe oraz GUS - szt. 1

Część 9.

MedCalc Single-user license (lifetime) – licencja akademicka - szt.1

 

Kryteria oceny:
Cena 100%.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych, tylko na wybrane pozycje zapytania.
Termin / okres wykonania zamówienia:
10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia lub podpisania umowy.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Informatyki
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Backiel-Cybulska
Telefon kontaktowy:
856865143
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu na adres email: it.oferty@umb.edu.pl podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawomocnione osoby Wykonawcy.
Formularz powinien zawierać wymagane dane dot. opisu i oferowanego produktu.
W tytule maila należy wpisać nr zapytania ofertowego.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.