AZP.25.4.38.2020

Dodane przez DzialZamowienP… - 29/12/2020 - 18:32
Krótki opis zapytania:
Przygotowanie programu, materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia obejmującego łącznie 16 godzin dydaktycznych, zatytułowanego „Szkolenie pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakresie mentoringu adresowanego do studentów Kierunku Lekarskiego”
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
Zapytanie ofertowe: na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Rodzaj zamówienia:
usługi społeczne
Opis przedmiotu zamówienia:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Nazwa szkolenia:

Szkolenie pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakresie mentoringu adresowanego do studentów Kierunku Lekarskiego

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia  jest przygotowania programu, materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia obejmującego łącznie 16 godzin dydaktycznych, zatytułowanego Szkolenie pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakresie mentoringu adresowanego do studentów Kierunku Lekarskiego.

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

 1. Zagadnienia i treści objęte szkoleniem:

Zapoznanie uczestników z teorią mentoringu i zainicjowanie umiejętności stosowania mentoringu w praktyce. Rozwijanie osoby mentora, jego samoświadomości, umiejętności interpersonalnych oraz wiedzy w zakresie pracy mentoringowej w środowisku akademickim, w szczególności w środowisku studiów lekarskich. Szkolenie ma za zadanie podnieść kompetencje interpersonalne oraz umiejętność inspirowania i wspierania przez przyszłego mentora zmian w osobie mentee. Ponadto: nabycie wiedzy dotyczącej skutecznych metod pracy mentoringowej, nauczenie mentora umiejętności korzystania z autocoachingu. W szkoleniu należy w sposób szczególny uwzględnić poznanie narzędzi/technik mentoringu oraz ich zastosowanie w relacjach z mentee w specyfice pracy środowiska uniwersyteckiego kształcącego studentów medycyny. 

 

Szkolenie powinno obejmować zagadnienia z zakresu: poznania założeń i kompetencji mentora, zdobywania umiejętności formowania relacji mentoringowej oraz prowadzenia sesji mentoringowych, poznania całościowej struktury sesji mentoringowej, udzielania bezpośredniej informacji zwrotnej podczas sesji, wzmacniania potencjału mentee, myślenia ukierunkowanego na osiąganie wyniku, modelowania czynników sukcesu, ustalania kryteriów działań oraz priorytetów, kontrolę emocji mentee i pracę z przekonaniami mentee, zmianę perspektyw postrzegania. Uczestnik szkolenia powinien uzyskać informacje na tematy: skutecznego wspierania mentee w kontekście wyboru ścieżki rozwoju zawodowego /naukowego, specjalizacyjnego/ oraz sposobów inspirowania mentee do zmian.

 

 1. Cel i metody szkolenia:  przeszkolenie pracowników naukowo-dydaktycznych (z zawodu lekarzy) pełniących docelowo funkcję mentorów na Wydziale Lekarskim UMB. Uczestnicy powinni posiąść podstawową wiedzę dotyczącą pracy i atrybutów mentora, ze szczególnym uwzględnieniem działań mentorskich w środowisku studentów medycyny (kształcenia przeddyplomowego).

Metody: Preferowane metody szkolenia: miniwykłady i prezentacje, ćwiczenia indywidualne, odgrywanie ról, dyskusje, case study, trening rozwijanych kompetencji. Metody te jednak mogą pozostawać w zakresie pewnej elastyczności zależnej od szkolącego trenera. 

 

 1. Sposób realizacji szkolenia:
 1. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu i programu dwudniowego szkolenia (16 godzin dydaktycznych) przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. Zamawiający umożliwi konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie szczegółowych treści danego szkolenia.
 3. Szkolenie musi opierać się w znacznym stopniu na aspektach praktycznych, tj. w miarę możliwości z przedstawieniem konkretnych przykładów, stymulacją umiejętności indywidualnych przyszłych mentorów i osiągnieciem w osobach uczestników samoświadomości.  
 4. Wykonawca zapewnia każdemu uczestnikowi materiały edukacyjne w formie elektronicznej (na nośniku elektronicznym), zaś treści zawartych materiałów odpowiadają w przeważającej części tematom szkolenia. Materiały zostaną opatrzone odpowiednimi logo (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) oraz nazwą projektu, które Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane uczestnikom szkolenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia na nośniku USB w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników szkolenia + 1 egzemplarz dla zamawiającego.
 5. Zamawiający zapewnia salę wyposażoną w sprzęt multimedialny (rzutnik, ekran). Jeżeli według Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia niezbędny jest dodatkowy sprzęt ponad opisany, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do jego zapewnienia we własnym zakresie.
 6. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma od Wykonawcy certyfikat / zaświadczenie ukończenia szkolenia. Certyfikaty / zaświadczenia ukończenia szkolenia powinny zawierać logotypy i informacje zgodnie z wytycznymi, które Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie wydanych certyfikatów.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia w formie tradycyjnej Zmawiający dopuszcza możliwość jego realizacji w formie  online (kształcenia na odległość), decyzję w tej sprawie podejmuje Zamawiający.

W przypadku szkolenia online Wykonawca zapewni odpowiednie narzędzie do realizacji szkolenia umożliwiające jego realizację w czasie rzeczywistym z udziałem instruktora/trenera i uczestników szkolenia. Narzędzie powinno posiadać możliwość odpowiedniego udokumentowania obecności wszystkich uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania i wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników oraz sporządzenie listy obecności).

 

 1. Planowany termin szkolenia: styczeń-marzec 2021 roku, szczegółowy termin zostanie ustalony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą co najmniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 

 1. Miejsce szkolenia: miejsce szkolenia zapewnia Zamawiający i będzie to siedziba Zamawiającego; miejsce i przestrzeń szkolenia będą zaopatrzone w sprzęt multimedialny (nie dotyczy szkolenia w wersji online).

 

 1. Długość szkolenia:  Dwudniowe szkolenie obejmujące łącznie 16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) podzielonych w ciągu dwóch dni wg wcześniej ustalonego planu.

 

 1. Planowana liczba uczestników w grupie szkoleniowej: 5 pracowników UMB tworzących grupę, z możliwością podziału i wykonywania zadań indywidualnych i/lub w podgrupach.

 

 1. Wymagania wobec Wykonawcy prowadzącego szkolenie

Szkolenie prowadzone będzie przez co najmniej 1 instruktora / trenera, który wykaże się:

 1. przeprowadzeniem w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 5 szkoleń z zakresu mentoringu / coachingu,
 2. posiadaniem udokumentowanej międzynarodowej akredytacji coachingowej ICF lub ICC.

W celu potwierdzenia spełnienia wymagań Wykonawca przedstawi wraz z formularzem ofertowym:

 • wykaz szkoleń przeprowadzonych metodami coachingowymi / mentoringowymi w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na prośbę Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.
 • kserokopię  dokumentu potwierdzającego posiadanie międzynarodowej akredytacji coachingowej ICF lub ICC.
Kryteria oceny:
IX. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium
1) Cena – 50% -maksymalna liczba 50 pkt.
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba uzyskanych punktów w tym kryterium zostanie obliczona przy zastosowaniu wzoru:
- liczba punktów = najniższa oferowana cena /cena oferty ocenianej x 50,
- oferta najkorzystniejsza cenowo otrzyma w tym kryterium 50 punktów

2) Doświadczenie instruktora / trenera – 50% -maksymalna liczba 50 pkt.
Przeprowadzenie metodami coachingowymi / mentoringowymi w ciągu ostatnich 3 lat:
a) 0 - 5 szkoleń – 0 punktów,
b) 5 pkt. za każde kolejne szkolenie powyżej 5 szkoleń (maksymalnie 50 pkt.).
Punkty za doświadczenie zostaną przyznane na podstawie dołączonego do formularza ofertowego wykazu szkoleń przeprowadzonych metodami coachingowymi / mentoringowymi w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty.
Termin / okres wykonania zamówienia:
IV. Planowany termin szkolenia: styczeń-marzec 2021 roku, szczegółowy termin zostanie ustalony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą co najmniej 7 dni przed terminem szkolenia.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Projektów Pomocowych, Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Marek Sokołowski , Walentyna Horoszewska
Telefon kontaktowy:
85 748 56 50, 85 748 56 27
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
- oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z zamawiającym - załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na przygotowanie programu, materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia obejmującego łącznie 16 godzin dydaktycznych p/n „Szkolenie pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakresie mentoringu adresowanego do studentów Kierunku Lekarskiego ”, sprawa nr AZP.25.4.38.2020 - Nie otwierać przed dniem 11.01.2021 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie.