TKE 17/2022

Dodane przez TKE - 11/03/2022 - 09:15
Krótki opis zapytania:
Roboty budowlane -Remont dwóch pomieszczeń rozdzielni ciepła budynku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku , ul. Mickiewicza 2A
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Opis przedmiotu zamówienia:

 

Roboty budowlane , których dotyczy zamówienie obejmują wszystkie niezbędne czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu w pomieszczeniach rozdzielni ciepła z wymianą wyeksploatowanej stolarki okiennej i drzwiowej, posadzki, naprawy tynków wewnętrznych  malowania ścian,  naprawy tynku zewnętrznego w miejscu wstawienia drzwi zewnętrznych , wymiany instalacji elektrycznej : oświetlenia (oprawy w dostawie inwestora) , gniazd i podłączenie wentylatora okiennego (dostawa inwestora).

Kryteria oceny:
najniższa cena , referencje wykonawcy
Termin / okres wykonania zamówienia:
60 dni od podpisania umowy zlecenia
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 2C
Działa Konserwacji i Eksploatacji UMB
Wymagana wizja lokalna miejsca wykonania robót
Dział:
Działa Konserwacji i Eksploatacji
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Bogusław Jastrzębski, Andrzej Zajczuk, Piotr Sobiecki
Telefon kontaktowy:
502472715, 668371871,601561011
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Ofertę cenową z potwierdzeniem jej wykonania w ciągu 60 dni, zapewnieni gwarancji na wykonaną usługę nie miej niż 36 miesięcy.
Kosztorys ofertowy
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Sekretariat
Działu Konserwacji i Eksploatacji
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 2C
pokój 152
Pokój numer:
152
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.