AI.220.2020.064ZC

Dodane przez DzialInformatyki - 21/12/2020 - 10:00
Krótki opis zapytania:
Dostawa aktualizacji oprogramowania licencji nr 2280 (licencja akademicka bezterminowa jednostanowiskowa) PS IMAGO PRO ACADEMIC (PS IMAGO Pack, PS IMAGO Pack PRO, PS IMAGO Designer, PS IMAGO Portal, PS IMAGO Process, IBM SPSS Statistics Base, IBM SPSS Advanced Statistics, IBM SPSS Regression, IBM SPSS Exact Tests - wersja 7.0 dla MS Windows) wraz z rozbudową o dodatkowe moduły IBM SPSS: IBM SPSS Complex Samples, IBM SPSS Custom Tables, IBM SPSS Missing Values, IBM SPSS Neural Networks, IBM SPSS Decision Trees
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR AI.220.2020.064ZC

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku występuje, na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 1843z późn. zm.) z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia jak niżej:

Tytuł zamówienia: Dostawa aktualizacji oprogramowania licencji nr 2280 (licencja akademicka bezterminowa jednostanowiskowa) PS IMAGO PRO ACADEMIC (PS IMAGO Pack, PS IMAGO Pack PRO, PS IMAGO Designer, PS IMAGO Portal, PS IMAGO Process, IBM SPSS Statistics Base, IBM SPSS Advanced Statistics, IBM SPSS Regression, IBM SPSS Exact Tests - wersja 7.0 dla MS Windows) wraz z rozbudową o dodatkowe moduły IBM SPSS: IBM SPSS Complex Samples, IBM SPSS Custom Tables, IBM SPSS Missing Values, IBM SPSS Neural Networks, IBM SPSS Decision Trees

Rodzaj zamówienia: dostawa

Termin realizacji zamówienia: do 5 dni kalendarzowych od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aktualizacji rozwiązania oprogramowania typu PS IMAGO Academic w ramach licencji jednostanowiskowej edukacyjnej bezterminowej z serwisem rozszerzonym na 12 m-cy zawierającgo następujące moduły oprogramowania (dla Windows): PS IMAGO PRO ACADEMIC (PS IMAGO Pack, PS IMAGO Pack PRO, PS IMAGO Designer, PS IMAGO Portal, PS IMAGO Process, IBM SPSS Statistics Base, IBM SPSS Advanced Statistics, IBM SPSS Regression, IBM SPSS Exact Tests wraz z rozbudową o dodatkowe moduły IBM SPSS: IBM SPSS Complex Samples, IBM SPSS Custom Tables, IBM SPSS Missing Values, IBM SPSS Neural Networks, IBM SPSS Decision Trees

Funkcje aktualizacji oprogramowania w obszarach:

Prezentacja wizualna na mapach Polski (z podziałem na województwa, powiaty, stolice województw). Zawiera mapy Polski w podziale na województwa i powiaty dedykowane dla tego oprogramowania;

Procedury niestandardowej wizualizacji, w tym: nakładany wykres słupkowy, wielowymiarowy wykres rozrzutu, wykres rozrzutu i rozkładu, Róża Nightingale, wykres radarowy, wykres kaskadowy, wykres wiolinowy, wykres hierarchiczny, mapa drzewa, dashbordy w tym: procent planu słupki, procent planu kostki, procent planu mierniki, procent planu progi termometry, procent planu progi słupki, wykres Marimekko.

Procedury do zarządzania danymi i wynikami, w tym do przekształceń i wyliczeń nowych zmiennych: kodowanie dychotomiczne, słownikowy opis danych, akcje na raporcie, statystyki do stopek, inwentaryzacja danych, kolorowanie tabel, kopiowanie etykiet wartości, rekoduj kategorie monotoniczne, rekoduj kategorie mało liczne, przeskaluj zmienne, kodowanie zestawów wielokrotnych odpowiedzi.

Procedury dotyczące analizy danych w tym: istotne zmienne Chi-kwadrat, skorelowane zmienne V-Cramera, miary nierówności, ewaluacja grup.

Formatowanie wyników w raportach, w tym: dodatkowe szablony tabel, które formatują strukturę tabel przestawnych (wzbogacona paleta stylów).

Kurs obsługi oprogramowania (samouczek) w tym: ponad 70 prezentacji multimedialnych w 8 obszarach: wczytywanie danych, operacje na danych, operacje na zmiennych, analiza i wykresy, edycja wyników, raportowanie, dystrybucja raportów, interfejs aplikacji.

Licencja na dostarczone oprogramowanie ma umożliwiać instalację na jednym stanowisku komputerowym i obejmować rozszerzony serwis techniczny na okres 12 miesięcy w zakresie dostarczenia wszystkich nowych i udoskonalonych wersji oprogramowania IBM SPSS, wprowadzonych przez producenta, kompetentnego wsparcia (telefoniczne lub za pośrednictwem e-mail) w zakresie rozwiązywania ewentualnych problemów z oprogramowaniem.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia równoważnego – do oferty należy dołączyć foldery, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty zawierające dokładne dane techniczne oraz funkcje i parametry oferowanego oprogramowania.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia:

spełniał wszystkie wymagane parametry techniczne i użytkowe;

posiadał wszystkie ważne certyfikaty, atesty, oraz zawierał oznaczenia i inne dokumenty wymagane prawem powszechnie obowiązującym;

był wolny od wad fizycznych i prawnych;

był dopuszczony do obrotu handlowego na obszarze Polski zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi;

był fabrycznie nowy;

Produkt musi pochodzić z legalnego kanału dystrybucji (oficjalny kanał dystrybucji uznany przez Producenta).

W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że właściwości i parametry dostarczonego towaru nie są zgodne z treścią oferty Wykonawcy i zapisami zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania nieodpłatnej wymiany rzeczy na taka sama ilość rzeczy zgodnych z treścią oferty i zapisami zapytania ofertowego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę:

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 1% wartości oferty netto

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych po odbiorze – w wysokości 1 % wartości oferty netto

15%wynagrodzenia netto niezrealizowanej dostawy w razie odstąpienia od wykonania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena powinna więc zawierać wszystkie koszty, takie jak: inne opłaty i podatki oraz powinna uwzględniać także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym:

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

importu usług lub towarów,

mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, tym celu należy złożyć wypełnione Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2.

Kryterium wyboru:

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

1. Cena

Waga: 100%

RAZEM: 100%

Sposób przygotowania oferty:

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres email: it@umb.edu.pl

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu, w formie pisemnej, w języku polskim, podpisany formularz ofertowy, dokumenty należy zeskanować i dołączyć do oferty lub opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć skan oryginału lub skan poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy przesłać na wskazany wyżej adres email w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia: 29.12.2020 r. do godz. 15:00

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

nie podlegają wykluczeniu;

spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego 
w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  z odrębnych przepisów;

sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

zdolności technicznej lub zawodowej:

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:

podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej lub zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt. 10.1. , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Integralną częścią oferty jest wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego. Nie złożenie wymaganych załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty (skan oryginału lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (skan oryginału lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

Wypełnione i podpisane Oświadczenie informujące o powstaniu obowiązku podatkowego u zamawiającego stanowiący załącznik nr. 2.

Wszystkie dokumenty/załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oferty, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, następnie należy  zeskanować i dołączyć do oferty w formie załącznika na platformie zakupowej lub złożyć ofertę opatrzoną elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego faktury/rachunku.

W przypadku wystawienia faktury w PLN – kwota przedmiotu zamówienia wyrażona w walucie obcej zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP na dzień składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku informuje, że staje się administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę, pełnomocników, pracowników, współpracowników, pozostałego personelu Wykonawcy podanych przez Wykonawcę w związku z czynnościami dotyczącymi zapytania ofertowego.

W ramach realizacji zapytania ofertowrego Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przetwarza dane osobowe:

osób reprezentujących Wykonawcy w zakresie imię, nazwisko, pełniona funkcja.

pracowników, współpracowników, personelu Wykonawcy w zakresie podstawowych służbowych danych kontaktowych, takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko

pełnomocników Stron w zakresie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości, PESEL, stanowisko.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO - prawnie uzasadnionego interesu tj. realizacji procesu zapytania i kontaktu w celu wykonywania zapytania ofertowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne procedowania zapytania ofertowego.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach danych osobowych wysyłając informacje na adres e-mail: iod@umb.edu.pl lub poprzez inne dane kontaktowe podane na stronach internetowych Uczelni.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu zapytania ofertowego oraz realizacji zamówienia, a po jego wykonaniu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszego porcesu.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Uczelni, dostarczające i wspierające systemy informatyczne – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w RODO. W celu skorzystania z praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

W sprawie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

Jarosław Ogonowski – tel. 857485546, e-mail: jaroslaw.ogonowski@umb.edu.pl

 

Kryteria oceny:
Cena 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
5 dni roboczych - zgodnie z warunkami zapytania
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Informatyki
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Jarosław Ogonowski
Telefon kontaktowy:
857485546
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
elektronicznie na adres email it@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.