TZ.220.11.2020.ZO.52

Dodane przez DzialZaopatrze… - 23/12/2020 - 14:37
Krótki opis zapytania:
ZABUDOWA MEBLOWA KUCHENNA Z WYPOSAŻENIEM

Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

W  ZAŁĄCZENIU

Kryteria oceny:
CENA + WARUNKI GWARANCJI
Termin / okres wykonania zamówienia:
Do 28 dni od daty podpisania umowy lub wysłania zamówienia
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
DZIAŁ ZAOPATRZENIA
Numer pokoju:
pok. 230, I piętro
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
SŁAWOMIR KIECZKA
Telefon kontaktowy:
85 748 57 47
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Wydruk z "Białej księgi"
Materiały informacyjne
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
KANCELARIA OGÓLNA
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.