TZ 220.5.2022.B.146

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 28/02/2022 - 10:38
Krótki opis zapytania:
Dostawa etykiet i pasków.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup artykułów :

1.Etykiety RFID-etykiety muszą być kompatybilne z czytnikiem/programatorem etykiet RFID Model 895 firmy 3M oraz cyfrowym asystentem bibliotecznym Model 803 firmy 3M  szt.4000

2.Paski magnetyczne/wklejane do książek/ dł. 20cm. Paski magnetyczne muszą być kompatybilne z bramką elek. 3M Library System Model 3801 (BP) oraz urządzeniem dezaktywującym paski Model          942 firmy 3M szt. 1000

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
31.03.2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia15-267 Białystok, ul. Akademicka 3
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Andrzej Niechoda
Telefon kontaktowy:
85 748 55 57
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 15-267 Białystok lub email: andrzej.niechoda@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.