TZ.220.10.2020.ZO.51

Dodane przez DzialZaopatrze… - 21/12/2020 - 13:03
Krótki opis zapytania:
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem: Materiałów zużywalnych na zajęcia praktyczne w ramach szkoleń endodentycznych
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

w załączeniu

Kryteria oceny:
cena i termin dostawy
Termin / okres wykonania zamówienia:
do 21 dni od podpisania umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju:
261
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Justyna Tomaszuk-Gryko
Telefon kontaktowy:
85 686 51 36
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
Pokój numer:
Kancelaria Ogólna (lewe skrzydło pałacu), ul. Kilińskiego 1,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.