ABTT.081.1.2021

Dodane przez btt - 23/02/2022 - 07:39
Krótki opis zapytania:
Ocena działania drażniącego postaci leku w warunkach in vitro z wykorzystaniem modelu 3D nabłonka jamy ustnej
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaplanowanie i wykonanie doświadczeń oraz analiza i interpretacja uzyskanych wyników związanych z oceną potencjału drażniącego na modelu tkankowym Skin Ethic (HOE-5) sześciu formulacji w odniesieniu do kontroli. Badanie ma zostać wykonane w dwóch etapach:

etap 1: ocena działania drażniącego sześciu formulacji w jednym stężeniu w odniesieniu do dwóch kontroli (zgodnie z protokołem SKinEthic: 30% rozcieńczeniu w medium) w jednym punkcie czasowym, tj. 60 min; zebranie i przesłanie na UMB materiału do oznaczeń czynników prozapalnych.

etap 2: ocena działania drażniącego dwóch formulacji (jedna z substancją aktywną + kontrola placebo) wytypowanych w oparciu o wyniki z etapu pierwszego; do badań zostaną użyte formulacje w jednym stężeniu; badania prowadzone będą w trzech punktach czasowych względem dwóch kontroli; zebranie i przesłanie na UMB materiału do oznaczeń czynników prozapalnych oraz modelu utrwalonej tkanki do analizy histopatologicznej.

Usługa będzie finansowana z budżetu projektu Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami, realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.02.01-20-0203/20-00 zawartej dnia 25.03.2021 r.

Wymagania wobec Wykonawcy:

  • minimum trzyletnie doświadczenie w pracy z hodowlą tkankową 3D;
  • minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu badań in vitro, oceniających bezpieczeństwo  stosowania środków chemicznych i preparatów do stosowania miejscowego.
Kryteria oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny
Termin / okres wykonania zamówienia:
kwiecień-lipiec 2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Biuro Transferu Technologii
Numer pokoju:
204
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Andrzej Małkowski
Telefon kontaktowy:
856865122
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
• Formularz ofertowy (Załącznik nr 1);
• Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3);
• Informację o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 4);
• Dokumenty potwierdzające doświadczenie i umiejętności Wykonawcy;
• Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Biuro Transferu Technologii
Oferty należy złożyć w formie elektronicznej, zaszyfrowanej na adres e-mail btt@umb.edu.pl, a kod dostępu do odszyfrowania plików należy przesłać po zakończeniu składania ofert (03.03.2022 r. po godz. 12.00).
Ofertę w wersji papierowej zobowiązany będzie złożyć podmiot wyłoniony w postępowaniu.
Oferty należy złożyć w języku polskim.
Pokój numer:
204
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty;
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań;
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.