AGU.224.26.2022

Dodane przez slawomir.przechocki - 09/02/2022 - 09:58
Krótki opis zapytania:
Przedmiotem zapytania jest stałe świadczenie usług z zakresu przeglądów technicznych podręcznego sprzętu przeciwpożarowego oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych w okresie od: 01.03.2022 r do 28.02.2025 r.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Zleceniodawca powierza Wykonawcy prowadzenie przeglądów technicznych podręcznego sprzętu przeciwpożarowego oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych znajdujących się                   u Zleceniodawcy w terminie raz w roku.
  2. Wykaz sprzętu do przeglądu, zawiera załącznik nr 1 do umowy, (ilości  sprzętu są przybliżone).
  3. Niezbędne naprawy, wymiany lub uzupełnienia gaśnic, znaków ppoż. lub wyposażenia hydrantów mające bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa ppoż. będą przeprowadzane podczas przeglądów po akceptacji  specjalisty ds. ppoż. i administratora obiektu Uniwersytetu Medycznego  w Białymstoku.
  4. Naprawy, wymiana lub uzupełnienie sprzętu: gaśnice, wyposażenie hydrantów, zostaną również wykonane w ciągu 24 godzin  po telefonicznym zgłoszeniu przez administratora obiektu lub specjalistę ds. ppoż.
  5. O terminie planowanego przeglądu sprzętu, Wykonawca będzie informował specjalistę ds. ppoż, z minimum dwudniowym wyprzedzeniem. 
  6. Ze względu na specyfikę zasilania hydrantów wewnętrznych w budynku parkingu wielopoziomowego, przegląd należy prowadzić z udziałem hydraulika Działu Konserwacji                    i Eksploatacji Zamawiającego. 
  7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad dotyczących zapobiegania,  przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 

8. Wykonawca gwarantuje wykonywanie przeglądów technicznych będących przedmiotem   umowy  w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producentów danego sprzętu   oraz z     

     wymaganiami stawianymi autoryzowanym serwisom.

9. Przeglądy techniczne będą przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu  

    MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych  

    obiektów budowlanych i terenów, w Polskich Normach dotyczących urządzeń  

    przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

10. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę zmian ilościowych sprzętu lub jego użycia             w okresie między przeglądami, zobowiązuje się on do powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.

Sprzęt wymagający naprawy w warsztacie Wykonawcy odbierany i dowożony będzie transportem Wykonawcy.

Wymiana sprzętu, który nie spełnia wymaganych parametrów, stwierdzonych podczas przeglądu, będzie wymieniany po uzyskaniu zgody specjalisty ds. ppoż. 

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
01.03.2022 r do 28.02.2025 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Administracyjno-Gospodarczy i Usług
Numer pokoju:
169
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Przechocki Sławomir
Telefon kontaktowy:
85 748 5541
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr AGU.224.26.2022
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.