AGU.213.2.2022

Dodane przez piotr.talarczyk - 09/02/2022 - 11:11
Krótki opis zapytania:
Wyłonienie wykonawcy usługi zbierania odpadów o kodach 17 09 04 i 20 03 07 z obiektów UMB
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usługi zbierania odpadów kodach 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy i remontów) i 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) polegającej na podstawieniu na terenie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w okresie 2 lat około 50 kontenerów typu: PA-1100,NP-3, NP-5, NP-7 oraz ich wywozu po zapełnieniu ww. odpadami. W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto każdego typu kontenerów.

Kryteria oceny:
Najniższa cena.
Termin / okres wykonania zamówienia:
13.03.2022-13.03.2024
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Administracyjno Gospodarczy i Usług
Numer pokoju:
173
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Piotr Talarczyk
Telefon kontaktowy:
0 85 748 54 52
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.