TZ.220.1.2020.8.17

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 15/12/2020 - 12:13
Krótki opis zapytania:
Zakup kombinezonów ochronnych barierowych jednorazowych
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Załącznik Nr 1

Ofertę proszę składać na adres e-mail: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl

Dostawa kombinezonów ochronnych barierowych jednorazowych

Dostawa jednorazowa 5 dni od podpisania umowy

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
5 dni od daty podpisania umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-257 Białystok, ul .Akademicka 3
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy:
857485544
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Zaopatrzenia UMB ul. Akademicka 3 , 15-267 Białystok
e-mail : eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.