TZ.220.1.2020.8.16

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 15/12/2020 - 11:53
Krótki opis zapytania:
zakup maseczek ochronnych FFP2 KN 95
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Załącznik Nr 1

Ofertę proszę składać na adres e-mail: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl 

Dostawa maseczek ochronnych FFP2 KN95 

Dostawa jednorazowa 5 dni od daty podpisania umowy

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
5 dni od daty podpisania umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia , 15-267 Białystok tel.85 748 55 44
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy:
857485544
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział zaopatrzenia ul. Akademicka 3 , 15 267 Białystok
email: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.