TZ.220.13.2021.ZO.75.ZPUII

Dodane przez DzialZaopatrze… - 15/12/2021 - 15:14
Krótki opis zapytania:
Dostawa urządzeń stomatologicznych w podziale na 3 części
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe opisy przedmiotów zamówienia znajdują się w załącznikach nr 1-6 do poszczególnych części.

Dopuszcza się składanie ofert do pojedynczych części.

Część nr 1: Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do Zakładu Protetyki Stomatologicznej UMB: Mieszalnik do mas silikonowych – 1 szt.

Część nr 2: Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do Zakładu Stomatologii Dziecięcej UMB: Piaskarka profilaktyczna – 1 szt.

Część nr 3: Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do Zakładu Propedeutyki Stomatologii UMB: Piaskarka profilaktyczna – 2 szt.

Kryteria oceny:
Cena ofertowa + ocena techniczna + warunki gwarancji
Termin / okres wykonania zamówienia:
Do 30 dni od podpisania umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia, lewe skrzydło Pałacu Branickich, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju:
261
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Rafał Zawadzki
Telefon kontaktowy:
(85) 748 58 54
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
- Załączniki nr 1-6 części, której dotyczy oferta
- kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Zaopatrzenia - drogą elektroniczną na adres e-mail: rafal.zawadzki@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.