TZ.220.1.2021.8.19

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 08/12/2021 - 13:06
Krótki opis zapytania:
Dostawa maseczek ochronnych jednorazowych 3 warstwowych na gumkę
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Tabela w załączniku.

Dostawy sukcesywne 12 miesięcy.

Możliwość zawarcia umowy.

Miejsca dostaw: Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok lub Jednostki Organizacyjnej UMB wskazanym w każdorazowym zamówieniu .

 

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia 15-267 Białystok ul. Akademicka 3
tel. 85 748 55 44
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy:
+48857485555
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Certyfikat towaru dopuszczjący do obrotu w jednostkach medycznych RP
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ul. Akademicka 3 15-267 Białystok
email: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.