TZ.220.1.2021.8.18

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 08/12/2021 - 12:20
Krótki opis zapytania:
Dostawa fartuchów jednorazowych medycznych posiadających powłokę barierową
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Tabela z załączniku

Oferty proszę składać na adres: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl.

Dostawy sukcesywne 12 miesięcy 

Możliwość zawarcia umowy.

Miejsce dostaw: Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok lub Jednostki Organizacyjnej UMB  wskazany w każdorazowym zamówieniu.

 

Kryteria oceny:

Najniższa cena
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3
tel. 85 748 55 44
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy:
+48857485544
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Certyfikat towaru dopuszczający do obrotu w jednostkach medycznych na terenie RP.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok
email: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.